TÚ SR navrhuje opäť uložiť povinnosti mobilným operátorom

09.10.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste návrh analýzy veľkoobchodného trhu služby ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach. TÚ SR na základe výsledkov predmetnej analýzy navrhuje určiť všetkých troch mobilných operátorov za významné podniky na predmetnom trhu a opäť im uložiť povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Pripomienky k návrhu je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste, t.j. do 8.11.2012.
     TÚ SR navrhuje uložiť spoločnostiam Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. tieto povinnosti: povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia, povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia. Tieto povinnosti majú operátori na základe rozhodnutí TÚ SR aj v súčasnosti. TÚ SR plánuje uložiť povinnosť regulácie cien novým spôsobom, keď rozhodnutím o cene určí výšku maximálnej ceny (tzv. prepojovacie poplatky). TÚ SR vypočíta cenu podľa nového modelu kalkulácie cien. Nový model – BU LRIC PURE bude vychádzať z tzv. efektívneho operátora. Rozhodnutie o regulácii cien bude predmetom samostatného konania, bude vydávané rozhodnutím v samostatnom konaní a jeho návrh bude predmetom národných aj nadnárodných konzultácií. 
     Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.