TÚ SR navrhuje oslobodiť malých poskytovateľov od administratívnych úhrad

04.02.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní v prvom čísle Vestníka TÚ SR návrh všeobecného povolenia na poskytovanie sietí, služieb alebo sietí a služieb. TÚ SR navrhuje výšku administratívnych úhrad, ktorá sa bude skladať z pevnej čiastky určenej z počtu obyvateľov žijúcich v oblasti v ktorej bude podnik pôsobiť a čiastky 0,05% z obratu. Podľa navrhovaného znenia sa oznamovacia povinnosť bude vyžadovať na poskytovanie sietí, služieb, alebo sietí a služieb, ich zmeny alebo zrušenie.

Podnik, ktorý bude chcieť poskytovať siete, služby alebo siete a služby, bude povinný oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania. Oznamovacia povinnosť sa podľa návrhu nebude vyžadovať ak predpokladaný počet účastníkov príslušného podniku neprevyšuje 200 alebo predpokladaný ročný obrat z poskytovania sietí, služieb alebo sieti a služieb neprevyšuje 2 mil. Sk, ďalej ak poskytovanie siete alebo služby bude výlučne pre vlastné použitie. Tieto podniky budú oslobodené aj od platenia administratívnych úhrad.

Všeobecné povolenie zruší a nahradí doterajších šesť všeobecných povolení: na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasových a televíznych programových služieb v káblových distribučných systémoch, na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov, na prevádzkovanie GSM brán, na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát, na poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov, na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných sietí, na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných zariadení a na poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.

Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR. TÚ SR po zapracovaní relevantných pripomienok vyhlási všeobecné povolenie vo vestníku. Termín vyhlásenia musí byť podľa zákona o elektronických komunikáciách najmenej 60 dní po zverejnení návrhu všeobecného povolenia.

V Bratislave 4. februára 2004.