TÚ SR navrhuje reguláciu poplatku a skrátenie času pri prenositeľnosti čísla

19.11.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predložil do pripomienkového konania návrh nového opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla. Zmeny sa týkajú najmä skrátenia času na prenesenie čísla, ktorý bude max. 5 dní, regulácie poplatku za prenesenie čísla, ktorý bude môcť byť max. do 4 € (120,50 - SKK), zavedenia jednotnej „hlásky“ pri volaní na prenesené číslo a možnosti prenesenia si čísla účastníka aj v čase viazanosti.

Prijímajúci podnik bude podľa návrhu TÚ SR musieť preniesť číslo najneskôr na piaty deň od podania žiadosti o prenesenie čísla a aktivovať služby tak, aby prerušenie ich poskytovania bolo čo najkratšie. Žiadateľ a prijímajúci podnik sa môžu dohodnúť aj na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla. Priama úhrada pre užívateľa za službu spojenú s prenositeľnosťou čísla, ak sa požaduje, bude maximálne 4 € (120,50 - SKK).

Na zabezpečenie transparentnosti cien pri volaní na prenesené číslo TÚ SR navrhuje, aby podnik umožnil užívateľovi získať dostatočnú informáciu na zistenie ceny volania, a to najmenej:

a) prostredníctvom nepretržitej bezplatnej služby na svojej internetovej stránke,

b) prostredníctvom bezplatnej krátkej textovej správy (SMS),

c) hláskou v slovenskom jazyku (nie dlhšou ako 5 sekúnd), prípadne aj v ďalšom jazyku (nie dlhšou ako 11 sekúnd pre dvojjazyčné oznámenie), Hláska bude automaticky aktivovaná, pričom užívateľ bude mať možnosť deaktivácie. Po skončení hlásky bude poskytnutý čas užívateľovi minimálne jednu sekundu na ukončenie hovoru bez toho, aby nastala tarifikácia.

Podnik nebude musieť zabezpečiť hovor hláskou v prípade, že cena za uskutočnený hovor na prenesené číslo je rovnaká. Existencia záväzkov účastníka po lehote splatnosti nebude môcť byť pre podniky dôvodom na nezrealizovanie žiadosti účastníka o prenesenie čísla. To platí aj pre záväzky vzniknuté z predčasného skončenia zmluvného vzťahu medzi účastníkom a odovzdávajúcim podnikom.

Súčasné znenie zákona o elektronických komunikáciách, opatrenia úradu a podmienok prenositeľnosti čísla vydaných jednotlivými podnikmi nezabraňujú dostatočne vytváraniu administratívnych bariér pre užívateľov, ktorými sú napr. opakované žiadosti, plnomocenstvo a súhlas so spracovaním osobných údajov, osobný podpis žiadateľa. Na základe kontrolných zistení úradu a vyšetrovania podnetov od užívateľov TÚ SR dospel k záveru, že je potrebné zmeniť terajšie opatrenie úradu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prenositeľnosti čísla. TÚ SR preto na jar začal s prípravami nového opatrenia. Počas prípravy zmien podmienok prenositeľnosti čísla písomne oslovil Asociáciu telekomunikačných operátorov, Slovak Telekom, Orange, Telefónica O2 a T-Mobile, aby predložili konkrétne návrhy, ktoré by viedli k zjednodušeniu celého procesu prenositeľnosti čísla v prospech užívateľov. Nové opatrenie je orientované na skutočné potreby užívateľov a bude podporovať vo väčšej miere ako doteraz, záujem o prenesenie čísla.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Povinnosť platí v mobilných aj v pevných sieťach. Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami sa táto povinnosť nevzťahuje.

Návrh opatrenia - Portál právnych predpisov.