TÚ SR navrhuje reguláciu ukončovacích poplatkov u mobilných operátorov

29.10.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe analýzy veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach dospel k záveru, že na trhu nie je súťaž a spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na tomto trhu, pretože im ich vplyv a postavenie dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. TÚ SR zároveň navrhuje po skončení predpísanej procedúry uložiť im povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Operátorom Orange a T - Mobile by k pôvodným povinnostiam mala pribudnúť aj regulácia cien za ukončenie volania v sieti a operátor Telefónica O2 by mal mať rovnaké povinnosti, ako jeho konkurenti. TÚ SR ukončil analýzu už pred niekoľkými týždňami. Po precizovaní písomného vyhotovenia ju minulý týždeň poslal mobilným operátorom a následne zverejnil na - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/VOT9.rtf

TÚ SR navrhuje uložiť všetkým trom operátorom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti, t.j. navrhuje reguláciu cien. Ďalej navrhuje ponechať operátorom Orange a T-Mobile povinnosti: nediskriminácie prístupu, transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. Tieto povinnosti navrhuje uložiť aj operátorovi Telefónica O2.

Vzhľadom na neexistenciu súťaže na trhu, čo vytvára predpoklady na to, aby operátori mohli požadovať neprimerané ceny, úrad navrhuje uložiť im pri poskytovaní ukončenia volania vo svojej sieti povinnosť stanoviť cenu tak, aby táto obsahovala iba náklady spojené s poskytovaním tejto služby a aby do ceny neboli započítané aj tie náklady, ktoré so službou nesúvisia. Operátori budú povinní stanoviť maximálnu cenu metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do ceny boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti. Pôjde teda iba o náklady na sieťové prvky i zodpovedajúce náklady na služby súvisiace so službou ukončenia volania v sieti a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu na službu. Úrad bude pri posudzovaní ceny za ukončovanie volania v sieťach vychádzať z porovnania ceny vypočítanej na základe metódy plne alokovaných historických nákladov predloženej významným podnikom a ceny vypočítanej metódou tzv. „benchmarkingu“ z cien za ukončenie volaní v mobilných telefónnych sieťach členských krajín EÚ.

Podľa analýzy za posledné 4 roky klesali poplatky za ukončenie volaní v spoločnostiach T-Mobile a Orange o 11,2% v roku 2005, 6,1% v roku 2006, 7,2% v roku 2007 a 8,6% v roku 2008. V spoločnosti Telefónica O2 klesol poplatok za ukončenie volania v roku 2008 o 8,4 %. Terminačné poplatky vyjadrené v korunách za minútu sa v roku 2008 oproti roku 2007 znížili o viac ako 8 %. Ale tie isté terminačné poplatky prepočítané na Eurá za minútu majú naopak rastúci trend, čo je spôsobené posilňovaním výmenného kurzu slovenskej koruny voči Euru v sledovanom období. Následkom toho sa dostali nad úroveň priemeru krajín EÚ. K 1.7. 2008 boli terminačné poplatky v Slovenskej republike vyjadrené v Eurách o 2,44 centa vyššie oproti priemeru krajín združených v ERG v sieťach spoločností Orange a T-Mobile o 2,77 centa vyššie v sieti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Náklady na ukončenie národných odchádzajúcich volaní (všetkých 3 mobilných operátorov spolu) do všetkých verejných telefónnych sietí v roku 2007 predstavovali 17% z celkových výnosov z odchádzajúcich národných volaní dosiahnutých všetkými tromi mobilnými operátormi spolu (vrátane volaní vo vlastnej sieti). Inak povedané súčet všetkých terminačných poplatkov zaplatených všetkými tromi mobilnými operátormi spolu za ukončenie národných odchádzajúcich volaní predstavoval 17% zo všetkých výnosov z národných odchádzajúcich volaní.

TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť stav súťaže podľa kritérií stanovených v zákone. Pred uložením povinností prebehnú tzv. národné a nadnárodné konzultácie a na záver sa k výsledkom a k navrhovaným povinnostiam vyjadrí aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začne správne konanie a následne rozhodnutiami operátorom uloží povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.