TÚ SR navrhuje rovnomerné rozmiestnenie a zníženie počtu telefónnych automatov

22.09.2008, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predložil na medzirezortné pripomienkové konanie návrh všeobecne záväzného právneho predpisu – opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov. Nové opatrenie nahradí doterajšie opatrenie. TÚ SR sa v ňom sústreďuje na rovnomerné rozmiestnenie, bezbariérový prístup a osobitné vybavenie telefónnych automatov pre zdravotne postihnutých užívateľov.

Návrh opatrenia TÚ SR sa predkladá na základe potreby upraviť existujúcu reguláciu počtu verejných telefónnych automatov z dôvodu neustále narastajúcej penetrácie mobilných telefónnych služieb a poklesu záujmu o služby verejných telefónnych automatov. TÚ SR pri tvorbe návrhu vychádzal z toho, že nie je žiaduce, aby na jednom mieste v meste bolo sústredených niekoľko telefónnych automatov, len aby bol splnený počet. Automaty by mali byť rozmiestňované rovnomerne. Osobitnú pozornosť TÚ SR venoval bezbariérovému prístupu a osobitnému vybaveniu pre zdravotne postihnutých užívateľov. Hlavným účelom navrhovaného opatrenia je zníženie počtu verejných telefónnych automatov vo veľkých mestách a zabezpečenie aspoň jedného verejného telefónneho automatu v každej obci, ktorý bude mať zároveň bezbariérový prístup a osobitné vybavenie pre zdravotne postihnutých užívateľov. Dá sa predpokladať, že medzinárodný trend znižovania počtu verejných telefónnych automatov bude aj naďalej pokračovať. Návrh opatrenia zjednoduší a spresní výpočet počtu verejných telefónnych automatov v obciach vzhľadom na počet obyvateľov.

Návrh bol prerokovaný s podnikom určeným na poskytovanie univerzálnej služby (Slovak Telekom), ktorý je povinný zabezpečiť primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov a prístup k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.

Návrh opatrenia - Portál právnych predpisov.