TÚ SR navrhuje uložiť povinnosti desiatim operátorom

17.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov analýzy veľkoobchodného trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení navrhuje určiť spoločnosti: Slovak Telekom, a.s, Antik computers&communications, s.r.o., Dial Telecom, a.s., GTS Slovakia, a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. ako významné podniky na tomto trhu. TÚ SR ďalej navrhuje uložiť týmto spoločnostiam povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj trhu.
     TÚ SR po ukončení národných a nadnárodných konzultácií navrhuje určiť všetkých vyššie uvedených operátorov ako významné podniky a uložiť im povinnosť transparentnosti prístupu, nediskriminácie prístupu a povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom. Spoločnosti Slovak Telekom (ST) navrhuje okrem toho určiť aj povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť nákladovej orientácie a cenovej regulácie. Spoločnostiam Antik computers&communications, s.r.o., Dial Telecom, a.s., GTS Slovakia, a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a ŽSR-ŽT, o.z. navrhuje učiť povinnosť, aby cena za ukončenie volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti neprekročila cenu za ukončenie volania, ktorá bude určená spoločnosti ST.
     Všetky navrhované povinnosti vychádzajú zo zisteného stavu na trhu, sú efektívne, primerané účelu a princípom regulácie, slúžia na podporu vnútorného trhu a podporujú záujmy koncových užívateľov. Písomné pripomienky k výsledkom analýzy a navrhovaným povinnostiam je možné posielať do 30 dní.
     Služba ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení je prenos volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou.

Výsledky analýzy trhu - [f5982]