TÚ SR navrhuje uložiť povinnosti Slovak Telekomu aj pri prístupe k optickej sieti

24.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe opakovanej analýzy veľkoobchodného trhu (fyzického) prístupu k infraštruktúre siete na pevnom mieste (VOT č. 4) skonštatoval, že na trhu neexistuje súťaž. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) má na VOT č. 4 významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Na základe uvedeného TÚ SR navrhuje rozšíriť ST doterajšie povinnosti pri prístupe k metalickému vedeniu o reguláciu cien a povinnosť nákladovej orientácie. TÚ SR ďalej navrhuje uložiť povinnosti aj pri prístupe k optickej sieti bez regulácie cien a nákladovej orientácie.
     Písomné pripomienky k analýze a navrhovaným povinnostiam je možné posielať najneskôr do 23.12.2010 písomne alebo elektronicky na adresu TÚ SR. Vyjadrenia a pripomienky doručené úradu po tomto termíne nebudú akceptované.
     TÚ SR po skončení národných a nadnárodných konzultácií navrhuje ST pri poskytovaní prístupu k metalickému vedeniu ponechať povinnosti: povinnosť transparentnosti a nediskriminácie prístupu, viesť oddelenú evidenciu nákladov a výnosov a povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom. Uvedené povinnosti navrhuje uložiť aj pri poskytovaní prístupu k optickej sieti. V prípade prístupu k metalickej sieti, TÚ SR ďalej navrhuje rozšíriť povinnosti o nákladovú orientáciu cien podľa metódy LRAIC (Long Run Average Incremental Costs - metóda dlhodobých priemerných prírastkových nákladov) za služby kolokácie pre službu sprístupnenia účastníckeho vedenia v sieti ST. TÚ SR tiež navrhuje uložiť ST maximálne ceny za zriadenie a používanie zvlášť pre úplný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu alebo jeho úseku a zvlášť pre spoločný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, resp. jeho úseku pomocou metódy benchmarkingu na základe priemernej výšky poplatkov v štátoch Európskej únie.

Analýza je dostupná na /data/files/13641.rtf  

Veľkoobchodný trh č. 4 je definovaný ako služba veľkoobchodného (fyzického) prístupu poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry (vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu) na pevnom mieste.