TÚ SR navrhuje uložiť ST povinnosti aj na ďalšie obdobie

16.05.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uverejnil na konzultačnom mieste návrh analýzy maloobchodného trhu prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov. TÚ SR na základe výsledkov predmetnej analýzy navrhuje aj na ďalšie obdobie určiť spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) za významný podnik na predmetnom trhu a uložiť jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Pripomienky k návrhu je možné predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste, t.j. do 15.6.2012.
     TÚ SR navrhuje aj v nasledujúcom období uložiť ST tieto povinnosti: 1. zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov, 2. zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto služieb alebo tovarov uskutočniteľné aj samostatne.