TÚ SR navrhuje zmeniť RIO spoločnosti Slovak Telekom

12.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil na konzultačnom mieste  návrh rozhodnutia, ktorým plánuje uložiť spoločnosti Slovak Telekom (ST) povinnosť zmeniť referenčnú ponuku na prepojenie sietí (RIO).

TÚ SR navrhuje rozhodnutím uložiť ST povinnosť:

1. vypustiť služby fyzického prepojenia formou Customer sited CSI prepojovacích vedení a tiež Intrabuilding IL prepojovacích vedení, ktoré slúžia výlučne na poskytovanie služieb prenosu volaní zo strany prepojeného podniku (ďalej len „IC-Partner“) pre spoločnosť ST (skupiny vedení typu C a D) zo spoplatnených služieb spoločnosti ST v rozsahu všetkých poplatkov za implementáciu a prenájom prepojovacích vedení,
2. umožniť, aby služby fyzického prepojenia formou Customer sited CSI prepojovacích vedení a tiež Intrabuilding IL prepojovacích vedení, ktoré slúžia výlučne na poskytovanie služieb prenosu volaní, poskytovaných zo strany spoločnosti ST pre prepojený podnik cez skupiny vedení A a B, mohli byť poskytované združeným obojsmerným prepojovacím vedením,
3. umožniť, aby služby fyzického prepojenia formou Customer sited CSI prepojovacích vedení a tiež Intrabuilding IL prepojovacích vedení, ktoré slúžia výlučne na poskytovanie služieb prenosu volaní, poskytovaných zo strany IC-Partnera pre spoločnosť ST cez skupiny vedení C a D, mohli byť poskytované združeným obojsmerným prepojovacím vedením,
4. v referenčnej ponuke na prepojenie jednoznačne uviesť v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) a § 27 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách možnosť pre ICP-Partnera zabezpečiť fyzické prepojenie bez povinnosti odoberania služby spojovacích CSI okruhov výlučne od spoločnosti ST a umožniť ICP-Partnerovi vybudovať si vlastné prepojovacie okruhy, prípadne si ich prenajať od iných podnikov až do prístupových bodov spoločnosti ST a to do 30 dní odo dňa vykonateľnosti tohto rozhodnutia.