TÚ SR navrhuje znížiť počet telefónnych automatov v mestách na minimum

26.11.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového záväzného predpisu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov. TÚ SR v ňom navrhuje, s ohľadom na vysoké rozšírenie mobilov a existenciu obcí bez pokrytia mobilnej siete, zachovať povinnosť poskytovania verejných telefónnych automatov a znížiť ich počet v mestách na minimum.
     TÚ SR naďalej analyzuje opodstatnenosť povinnosti a využívanie verejných telefónnych automatov a podľa výsledkov zváži ďalšie opatrenia. V súčasnosti navrhuje uložiť podniku (Slovak Telekom, a.s.) zabezpečiť primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov a počet verejných telefónnych automatov s ohľadom na počet obyvateľov a pokrytie obyvateľov signálom mobilnej siete. TÚ SR zohľadňuje skutočnosť vysokej penetrácie mobilov vo veľkých mestách ako aj skutočnosť, že existujú obce bez pokrytia signálom mobilných sietí. Vstupom tretieho mobilného operátora na trhu a následným zvýšením konkurencie sa zvyšuje aj cenová dostupnosť služieb. Z celkového počtu verejných telefónnych automatov sa takmer 830 mesačne vôbec nevyužívalo a ďalších cca 3700 sa využívalo len minimálne, keď ich mesačné výnosy boli do 5 eur.
     Podstatné zníženie počtu sa dotkne najmä miest. TÚ SR navrhuje v obciach nad 50 000 obyvateľov päť verejných telefónnych automatov umiestnených najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou pohybu občanov (napr. letisko, železničná stanica, autobusová stanica, nemocnica, pešia zóna, pošta, nákupné centrum,...). TÚ SR ďalej navrhuje: 1. v obciach do 1 000 obyvateľov (včítane) jeden verejný telefónny automat, 2. v obciach od 1 000 do 10 000 obyvateľov (včítane) jeden verejný telefónny automat na každých aj začatých 5 000 obyvateľov, 3. v obciach od 10 000 do 50 000 obyvateľov najmenej jeden verejný telefónny automat na každých aj začatých 10 000 obyvateľov.

Návrh - https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=3372&langEID=1&tStamp=20101123154208997  

V súčasnosti platný záväzný predpis - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1441  

     Zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov a zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením sú povinnosti, ktoré sú predmetom univerzálnej služby.  

     Podľa zákona o elektronických komunikáciách "Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu"...