TÚ SR navrhuje zrušiť reguláciu na jednom veľkoobchodnom trhu

25.06.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) navrhuje zrušiť všetky povinnosti, ktoré uložil spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. Je to po prvý krát v histórii, keď TÚ SR navrhuje zrušiť reguláciu na niektorom z trhov. TÚ SR tzv. trojkriteriálnym testom zistil, že pominul dôvod uloženia nápravných opatrení a tento trh nie je možné považovať za trh podliehajúci regulácii ex ante (regulácii smerom do budúcnosti).
     Vzhľadom na absenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu možno prvé kritérium trojkriteriálneho testu, t.j. existenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu, považovať za nesplnené. Na základe uvedeného TÚ SR dospel k záveru, že regulácia ex ante na tomto veľkoobchodnom trhu nie je opodstatnená.
     Podľa článku 5 revidovaného odporúčania Európskej komisie je na identifikáciu trhov, pri ktorých prichádza do úvahy regulácia ex ante vhodné použiť nasledujúce kumulatívne kritériá:
1. kritérium je splnené vtedy, keď existujú podstatné a trvalé prekážky vstupu, ktoré môžu mať štrukturálnu, právnu alebo regulačnú povahu. Vzhľadom na dynamický charakter a fungovanie trhov elektronických komunikácií je však potrebné brať do úvahy pri analýze predpokladov na určenie relevantných trhov pre možnú reguláciu ex ante i možnosti prekonania prekážok vstupu v rámci príslušnej lehoty.
2. kritérium je splnené vtedy, keď štruktúra trhu nesmeruje k efektívnej hospodárskej súťaži v relevantnom čase. Uplatňovanie tohto kritéria zahŕňa prieskum stavu hospodárskej súťaže za prekážkami vstupu.
3. kritérium je splnené vtedy, keď samotným uplatňovaním právnych predpisov o hospodárskej súťaži nemožno primerane reagovať na príslušné zlyhanie trhu.

     Ak sú všetky tri kritéria splnené, úrad musí pristúpiť k analýze tohto trhu. Odporúčanie hovorí, že ak je nie splnené čo len jedno kritérium, úrad vylúči tento trh zo zoznamu relevantných trhov podliehajúcich regulácii ex ante.

Služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete.

Výsledky trojkriteriálneho testu - [f2791]