TÚ SR navrhuje zrušiť reguláciu na trhu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania

15.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov trojkriteriálneho testu zistil, že ex-ante (smerom do budúcnosti) regulácia na veľkoobchodnom trhu prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom nie je potrebná. TÚ SR podľa zákona o elektronických komunikáciách navrhuje zrušiť určenie významného podniku na uvedenom veľkoobchodnom trhu a súčasne navrhuje zrušiť všetky povinnosti uložené významnému podniku na základe prvého kola analýzy. Dôvodom je skutočnosť, že pominul dôvod uloženia nápravných opatrení tým, že veľkoobchodný trh nesplnením kritérií trojkriteriálneho testu nie je možné považovať za trh podliehajúci regulácii ex-ante.
     TÚ SR na základe vyhodnotenia trojkriteriálneho testu došiel k záveru, že na tomto veľkoobchodnom trhu neexistujú trvalé a podstatné prekážky a súčasne tento trh je z pohľadu do budúcnosti natoľko dynamicky sa rozvíjajúci, že regulácia ex-ante na veľkoobchodnom trhu nie je opodstatnená. Na záver úrad konštatuje, že trojkriteriálny test nie je splnený, keďže kritéria trojkriteriálneho testu nie sú splnené kumulatívne a preto by predmetný trh nemal podliehať ex-ante regulácii a zároveň je ho potrebné rozhodnutím vyňať zo zoznamu relevantných trhov. Záver trojkriteriálneho testu prejde národnými a následne nadnárodnými konzultáciami. Písomné pripomienky k tomuto materiálu v rámci národných konzultácií je možné zaslať TÚ SR najneskôr do tridsať dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu.
     TÚ SR na základe prvého (t.j. predchádzajúceho) kola analýzy tohto veľkoobchodného trhu určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. za podnik s významným vplyvom na predmetnom relevantnom trhu. Po predaji odštepného závodu Rádiokomunikácie, o.z. spoločnosti TBDS, a.s. a následnom zlúčení spoločnosti TBDS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou TRI R, a.s. (dnešný Towercom) všetky práva a povinnosti prešli z titulu právneho nástupníctva na spoločnosť Towercom.
     Európska komisia prijala Odporúčanie o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (revidované odporúčanie). Revidované odporúčanie odkazuje na použitie trojkriteriálneho testu. Cieľom testu troch kritérií je určiť, či na predmetných relevantných trhoch je opodstatnená regulácia ex ante podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby. Ak by boli kumulatívne splnené všetky tri kritériá, TÚ SR by pristúpil k analýze trhu.
     Veľkoobchodný trh č. 11 - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom je služba prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom.

Trojkriteriálny test - /data/files/6032.pdf