TÚ SR nepriznal ST kompenzáciu straty

08.02.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol, že poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2005 a 2006 nepredstavovalo pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ST), neprimerané zaťaženie, a preto jej nepriznáva kompenzáciu straty podľa zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR pomocou viacerých metód dospel k záveru, že poskytovanie US nie je pre ST neprimeraným zaťažením, a preto jej nárok na úhradu čistých nákladov nevznikol. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné a ST môže podať rozklad.
     ST v žiadosti uvádza, že výnosy z vykonávaných činností sú nižšie ako náklady, a že všetky služby vykonávané v rámci povinností US poskytovala so stratou. TÚ SR v rozhodnutí konštatuje, že celá výška nákladov na poskytovanie US, vyčíslená spoločnosťou ST, predstavuje primerané zaťaženie pre ST a nemá negatívny dopad na jej konkurenčné postavenie na trhu, a preto nepristúpil k vlastnému výpočtu čistých nákladov US.
     TÚ SR pre posúdenie primeranosti, resp. neprimeranosti zaťaženia poskytovateľa povinností US použil prístup založený na úvahe, či náklady na US znamenajú konkurenčnú nevýhodu pre poskytovateľa povinností univerzálnej služby. TÚ SR pri rozhodovaní bral do úvahy: a) podiel tržieb spoločnosti ST na trhu elektronických komunikácií, b) dosiahnutý ukazovateľ ARPU (priemerná výška výnosov z činnosti v oblasti elektronických komunikácií pripadajúca na jedného účastníka) za rok 2005 a rok 2006, ktorý bol porovnateľný s ostatnými podnikmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií, c) EBITDA - zisk ST dosahoval rovnakú úroveň v roku 2005 a v roku 2006, ako u ostatných podnikov napriek nezvykle vysokej úrovni odpisov, d) veľmi vysoký podiel bytových účastníckych prípojok spoločnosti ST a podiel nebytových účastníckych prípojok spoločnosti ST k 31.12.2006. Postavenie na trhu elektronických komunikácií dosiahla spoločnosť ST aj napriek zaťaženiu nákladmi na poskytovanie US.
     Spoločnosť ST podala 3.12.2007 žiadosť o úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinnosti US. Na základe žiadosti a následného správneho konania TÚ SR vydal 2.10.2009 prvostupňové rozhodnutie. Poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. vypočítala čisté náklady US, na základe čoho TÚ SR určil kompenzáciu straty vzniknutej pri vykonávaní US, ktorá bola podstatne nižšia, ako požadovala ST. ST podala voči rozhodnutiu rozklad, lebo TÚ SR postupoval len podľa vyhlášky. Predseda TÚ SR prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil TÚ SR na nové prejednanie a rozhodnutie. Vo svojom rozhodnutí upriamuje pozornosť TÚ SR aj na to, aby preveril, či vzniknutá strata predstavuje neprimerané zaťaženie pre ST. Na základe podnetu spoločnosti ST zo dňa 11.6.2010 si Generálna prokuratúra SR vyžiadala spisový materiál vzťahujúci sa k veci. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR následne podal protest proti rozhodnutiu o rozklade, v ktorom nenamietal voči celému rozhodnutiu, ale voči tomu, že TÚ SR pri posudzovaní žiadosti spoločnosti ST o úhradu čistých nákladov postupoval len podľa vyhlášky ministerstva dopravy. Predseda TÚ SR vyhovel protestu prokurátora. TÚ SR v novom konaní postupoval podľa zákona o elektronických komunikáciách a vyhlášky ministerstva dopravy.
     Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.