TÚ SR nerozhoduje o konkrétnom počte a rozmiestnení telefónnych automatov

17.05.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) na základe otázok od širokej verejnosti opätovne informuje, že neprevádzkuje verejné telefónne automaty (VTA), ani nerozhoduje o ich konkrétnom počte a konkrétnom rozmiestnení. Všeobecne záväzný právny predpis určuje minimálny počet VTA, ktorý má poskytovateľ univerzálnej služby – Slovak Telekom, a.s. (ST) prevádzkovať v obci s ohľadom na počet obyvateľov obce, resp. mesta. O konkrétnom počte a rozmiestnení VTA rozhoduje ST. Mimo tejto povinnosti môže ST, ale aj iný operátor, prevádzkovať VTA ako komerčnú službu na miestach a v počte, ktoré sú pre neho zaujímavé alebo na ktorých sa dohodne so záujemcom o takúto službu.
     Aktuálny všeobecne záväzný právny predpis o podrobnostiach poskytovania VTA a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov, ktorý poskytovateľovi univerzálnej služby určuje primeranú dostupnosť VTA (minimálny počet VTA a ďalšie povinnosti) je zverejnený vo Vestníku TÚ SR a na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3751 Predpis je účinný od 1.2.2011. V minulom roku prešiel návrh tohto predpisu pripomienkovým konaním, o čom TÚ SR informoval prostredníctvom masmédií širokú verejnosť. TÚ SR v návrhu zohľadnil vysoké rozšírenie mobilných služieb, nízke využívanie VTA najmä vo veľkých mestách ako aj skutočnosť, že existujú obce bez pokrytia signálom mobilných sietí.
     Zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov a zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením sú povinnosti, ktoré sú predmetom univerzálnej služby.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách "Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu"...