TÚ SR neschválil Slovenským telekomunikáciám zamedzenie voľby operátora

23.10.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) nikdy neschválil spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. dodatok k všeobecným obchodným podmienkam, ktorý by umožňoval voľbu operátora len pri štandardnom programe.

Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) na svojej prezentácii 1. októbra uviedli, že Telekomunikačný úrad SR schválil Všeobecné podmienky spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby účinné od 1.1. 2002. Podľa uvedených podmienok mal mať užívateľ právo na výber iného telekomunikačného podniku poskytujúceho rovnakú telekomunikačnú službu ako Slovenské telekomunikácie, a.s., formou stanovenou ST, za podmienky, že verejná telefónna služba sa mu poskytuje podľa ceny a podmienok určených podľa Štandardného volacieho programu.

Telekomunikačný úrad SR v liste zo 14.11. 2001 adresovanom Slovenským telekomunikáciám uviedol "k obsahu Dodatku č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam verejnej telefónnej služby zaujmeme stanovisko v osobitnom liste". TÚ SR neskôr vrátil všeobecné obchodné podmienky Slovenským telekomunikáciám na prepracovanie. TÚ SR ani počas stretnutia s predstaviteľmi ST konaného 30.7. 2002 nezaujal stanovisko k plánu ST zaviesť voliteľné volacie plány u ktorých nebude možná voľba iného telekomunikačného podniku.

23. októbra 2002 sa uskutočnili prvé zasadnutia pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými problémami a s obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti - výber telekomunikačného podniku. Účelom každej pracovnej skupiny je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti - výber telekomunikačného podniku podľa § 42, ods. 4 písm. b) zákona o telekomunikáciách. Predstavujú platformu, na základe ktorej sa vyjadrujú riešenia všeobecných, technických a legislatívnych problémov, ktoré súvisia s plnením povinnosti a vyslovujú odborné stanoviská a názory na podmienky plnenia povinností. Riešenia budú slúžiť na uľahčenie uzatvárania dohôd medzi telekomunikačnými podnikmi poskytujúcimi verejnú telefónnu službu.

Pravidlá činnosti pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s plnením povinnosti "výber telekomunikačného podniku" podľa § 42 ods. 4 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách nájdete na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Oznam/pravidla-o.html

V Bratislave 23. októbra 2002.