TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora a postúpil vec predsedovi úradu

20.02.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra (TÚ SR) v zákonnej lehote 30 dní nevyhovel protestu prokurátora. TÚ SR sa nestotožnil s právnym názorom Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne. TÚ SR preto 15.2. 2007 zaslal oznámenie o nevyhovení protestu prokurátora a postúpil vec predsedovi TÚ SR, ktorý do 30-tich dní v konečnom dôsledku o proteste rozhodne. Prokurátor môže podľa zákona kedykoľvek vziať protest späť, alebo môže počkať ako vo veci rozhodne predseda TÚ SR.

Dňa 19.1. 2007 Krajská prokuratúra Bratislava doručila na TÚ SR protest prokurátora. Protest prokurátora sa opiera o už medializované podania neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní na tretieho mobilného operátora.V Bratislave 20. februára 2007.