TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

28.04.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) nevyhovel protestu prokurátora, ktorý na podnet UPC Slovensko žiadal zrušiť licenciu spoločnosti SATRO a prípad odstúpil predsedovi TÚ SR. Predseda TÚ SR rozhodne vo veci v lehote do 30 dní odo dňa predloženia protestu. Rozhodnutie o udelení licencie je právoplatné od 28. novembra 2002.

Koncom marca zaslala Krajská prokuratúra Bratislava (KP) protest prokurátora proti rozhodnutiu TÚ SR o udelení licencie spoločnosti SATRO s.r.o. Prokuratúra žiadala napadnuté rozhodnutie ako nezákonné zrušiť v lehote do 30 dní od doručenia protestu prokurátora. V prípade, že TÚ SR nemieni podanému protestu vyhovieť, tak je povinný postúpiť ho bezprostredne nadriadenému orgánu. KP konala na podnet z 22. januára 2003, ktorý zaslal neúspešný žiadateľ o licenciu spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o.

Vzhľadom na to, že TÚ SR sa nestotožnil s právnym názorom prokurátora, tak informoval Krajskú prokuratúru Bratislava, že ako správny orgán 1. stupňa protestu prokurátora nevyhovel a odstúpil ho spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie predsedovi TÚ SR.

V novembri 2002 TÚ SR rozhodnutím vydal licenciu spoločnosti SATRO s.r.o. na zriadenie a prevádzkovanie lokálnej telekomunikačnej siete prostredníctvom systému MMDS vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov televíznych a rozhlasových programov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. novembra 2002.

V Bratislave už túto službu, ale na iných frekvenciách, poskytuje spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. Nový držiteľ licencie pri poskytovaní služieb priamo konkuruje doterajšiemu poskytovateľovi služieb "káblovej TV bez kábla" a zároveň aj nepriamo poskytovateľom služieb "káblovej televízie" v Bratislave a v najbližšom okolí.

Tlačová správa o pridelení licencie.

Poznámka pre redakcie: Úrad bude poskytovať bližšie informácie až potom, ako predseda TÚ SR vydá rozhodnutie vo veci.

V Bratislave 28. apríla 2003.