TÚ SR novou organizačnou štruktúrou plní uznesenie vlády znížením počtu zamestnancov a zvýšením efektivity

01.10.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od 1.10. 2007 novú organizačnú štruktúru. Organizačnou zmenou plní uznesenie vlády SR č. 856 zo dňa 11.10. 2006, ktorým vláda uložila ministrom zabezpečiť 20%-tné zníženie počtu zamestnancov, s cieľom dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. K 1.10. 2007 z TÚ SR spolu odišlo 34 zamestnancov. TÚ SR zmenou štruktúry a zrušením pracovných miest nielen splnil podmienky uznesenia vlády, ale si zároveň vytvoril podmienky na posilnenie kľúčových odborov. Posilnil právny odbor a pripravuje personálne posilnenie odboru technickej a odboru ekonomickej regulácie, ktoré sú personálne poddimenzované. TÚ SR pri príprave novej organizačnej štruktúry nevyužil služby externej poradenskej spoločnosti.

Dotknutí zamestnanci boli informovaní už začiatkom leta. Následne 27.7. 2007 vedenie úradu prerokovalo organizačnú zmena s odborovým zväzom. Znižovanie počtu zamestnancov sa dotýka hlavne odboru štátneho dohľadu (OŠD), krajských pracovísk (KP) v Nitre, Prešove, Trenčíne a Trnave. „Hoci mi už dávnejšie bolo jasné, že budem upravovať počet pracovných miest na krajských pracoviskách OŠD, zmeny som urobil až po ich dôkladnom zvážení“, vysvetľuje Mgr. Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Konkrétne pracovisko v Trnave zaniklo, jeho činnosť prevzalo pracovisko v Bratislave a ďalšie sa zmenia na strediská, kde prichádza k významnej redukcii (cca 50%) počtu zamestnancov. „Usúdil som, že je nelogické a neekonomické, aby len niekoľko kilometrov od seba pôsobili dve krajské pracoviská“, povedal predseda TÚ SR.

Strediská Nitra a Trenčín podľa novej organizačnej štruktúry spadajú pod KP OŠD Bratislava a stredisko Prešov spadá pod KP OŠD Košice. Strediská sa budú sústrediť prevažne na technickú prácu dohľadu v oblasti vyhľadávania zdrojov rušenia, vykonávania kontroly, meraní a pod. Ďalej bolo zrušené oddelenie trhového dohľadu, zamestnanci oddelenia a ich činnosť prechádzajú na KP OŠD Banská Bystrica. K redukcii počtu zamestnancov prišlo aj v prípade odboru ekonomiky a správy, odboru správy frekvenčného spektra a oddelenia telekomunikačných a informačných technológií. Počet pracovných miest je k 1. októbru 2007 stanovený na 182, z toho 157 v štátnej službe a 25 pre výkon práce vo verejnom záujme.

Predchádzajúca organizačná zmena z 1.4. 2007 zredukovala počet odborov na úrade a znížila počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu bol už len jeden, ktorý mal krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Cieľom zmeny bolo zabezpečiť efektívne riadenie úradu.

V Bratislave 1. októbra 2007