TÚ SR odovzdáva skúsenosti krajinám Východného partnerstva

26.09.2013, Tlačová správa

     Prácu špecialistov z Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) si v Európskej únii vysoko cenia, v súčasnosti majú česť odovzdávať svoje skúsenosti z oblasti regulácie elektronických komunikácií regulačným orgánom krajín Východného partnerstva, ktoré zahŕňa šesť štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Tieto štáty chcú vykonávať reguláciu elektronických komunikácií podľa európskych štandardov. Odovzdávanie skúseností sa koná na základe toho, že TÚ SR a Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) spoločne porazili ďalších regulátorov v oblasti elektronických komunikácií (NRA) členských štátov EÚ a vyhrali výberové konanie Európskej komisie (EK) na projekt rozvoja NRA v krajinách Východného partnerstva.
     Špecialisti TÚ SR počas praktických seminárov oboznamovali špecialistov regulačných orgánov krajín Východného partnerstva so zavedením európskeho regulačného rámca v Slovenskej republike, s analýzami relevantných trhov prostredníctvom konkrétneho príkladu vykonanej analýzy veľkoobchodného trhu širokopásmového prístupu, určenia významného podniku pôsobiacom na trhu a uloženia povinností, ktoré podporujú efektívnu súťaž a rozvoj uvedeného trhu. Ďalšou témou bola regulácia cien za ukončenie hovorov v pevných a v mobilných sieťach (tzv. prepojovacie poplatky). Praktické semináre budú aj naďalej pokračovať. Organizačnú stránku spolupráce zabezpečuje odborný poradca PricewaterhouseCoopers (PwC). Projekt financuje EÚ.
     EK v rámci činnosti sekcie EuropeAid iniciovala projekt vzájomnej spolupráce medzi: a) NRA krajín Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina), b) NRA členských krajín Európskej únie, c) odborným poradcom PwC. Projekt vzájomnej spolupráce obsahuje tri roviny, v rámci ktorých prichádza: a) k rozvoju vzájomnej spolupráce medzi NRA krajín Východného partnerstva a NRA členských krajín Európskej únie, b) k rozvoju činnosti pracovných skupín zameraných na oblasť regulácie v sektore elektronických komunikácií, c) k spracovaniu benchmarking štúdií, t.j. poskytovanie informácií v oblasti regulácie v domovskej krajine NRA s výnimkou informácií, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo.
     Prácu špecialistov z TÚ SR si v zahraničí vysoko cenia, napr. špecialistka pre oblasť ekonomickej regulácie vyhrala medzinárodné výberové konanie a stala sa internou zamestnankyňou BEREC, ktorý je poradným orgánom EK. Ďalší dnes už bývalý zamestnanec TÚ SR, špecialista z tejto oblasti bol interným zamestnancom NRA v Spojených arabských emirátoch, kde bol súčasťou medzinárodného tímu a takmer päť rokov uplatňoval svoje skúsenosti s reguláciou elektronických komunikácií podľa európskeho regulačného rámca. Špecialisti TÚ SR na ekonomickú reguláciu boli nominovaní do expertných skupín, ktoré pripravujú stanoviská BEREC k vážnym výhradám EK k navrhovaným opatreniam NRA (analýzy trhov, návrhy metód a cenových rozhodnutí).