TÚ SR odporúča operátorom nepožadovať úhradu za prenesenie čísla

01.10.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) znovu upriamuje pozornosť na to, že európsky trend smeruje aj bez regulácie k nepožadovaniu poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov. TÚ SR 4.4.2013 v tejto súvislosti zorganizoval pracovné stretnutie s operátormi a odbornou verejnosťou, kde informoval, že v 17-tich štátoch táto oblasť nie je regulovaná a napriek tomu v 11-tich z nich je výška uvedeného poplatku nulová a pripomenul svoje odporúčanie z roku 2009. Situácia sa od toho času veľmi nezmenila, preto TÚ SR vydáva nové odporúčanie. Pokiaľ sa situácia do konca októbra 2013 nezmení, tak TÚ SR podľa zákona začne konzultácie, po ktorých môže regulovať výšku priamych platieb účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súvislosti s § 48 ods. 3 a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011, č. O - 22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

odporúča podnikom

nepožadovať priame úhrady účastníkov za služby spojené s prenosom čísla.

Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda úradu

     TÚ SR chcel pristúpiť k regulácii tohto poplatku už v minulosti, keď v roku 2008 predložil na pripomienkové konanie návrh záväzného predpisu, ktorého súčasťou mala byť regulácia tohto poplatku. V roku 2009 stála pracovná komisia pri legislatívnej rade vlády z návrhu TÚ SR vypustila cenovú reguláciu tohto poplatku. TÚ SR preto z dôvodu ochrany záujmov koncových užívateľov publikoval vo svojom vestníku a na internetovej stránke odporúčanie pre operátorov: 1) nepožadovať priame úhrady užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla, 2) ak podniky priamu úhradu užívateľov za služby spojené s prenositeľnosťou čísla požadujú, tak maximálne vo výške 4 eurá. Po tomto odporúčaní poplatky klesli a neskôr operátori priniesli aj benefity za prenesenie čísla. V roku 2011 TÚ SR motivoval operátorov k čo najnižšiemu poplatku tým, že v záväznom predpise naviazal výšku kompenzácie účastníkom za neskoršie prenesenie čísla na výšku poplatku za prenesenie čísla.