TÚ SR organizuje rokovania európskych rádiokomunikačných odborníkov

19.09.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) organizuje v dňoch 22. - 26. septembra 2003 46. stretnutie CEPT/ECC WG FM - pracovnej skupiny frekvenčného manažmentu, ktoré sa bude konať v bratislavskom hoteli Devín. Viac ako sto účastníkov z takmer 50-tich štátov prerokuje materiály zaoberajúce sa monitoringom frekvenčného spektra, využívaním frekvenčných pásiem, prípravou preplánovania frekvencií pre digitálnu televíziu, atď., ktoré predložili projektové tímy. Výsledkom rokovaní budú návrhy rozhodnutí, ktoré vydá Európsky komunikačný výbor.

Pracovná skupina frekvenčného manažmentu (WG FM), ktorá je jednou zo šiestich skupín Európskeho komunikačného výboru (ECC), sa zaoberá rozdelením a spôsobom využívania frekvenčného spektra. Táto skupina hľadá harmonizované frekvencie pre určité druhy rádiových zariadení v rámci CEPT (Conférence des Administrations Européenes des Postes et Télécommunications). Harmonizované frekvencie sa využívajú vo všetkých krajinách za rovnakých podmienok. Výsledky práce skupiny frekvenčného manažmentu sa premietajú do európskej frekvenčnej tabuľky.

Členmi pracovnej skupiny sú poprední odborníci v oblasti rádiokomunikácií z radov európskych telekomunikačných regulátorov a najväčších telekomunikačných operátorov.

TÚ SR má zastúpenie vo väčšine pracovných skupín Európskeho komunikačného výboru (ECC). O tom, že poprední odborníci v oblasti rádiokomunikácií oceňujú vysokú profesionalitu zástupcov úradu svedčí okrem iného fakt, že zástupca úradu je od septembra 2001 predsedom pracovnej skupiny Viedenskej dohody. Táto pracovná skupina, ktorej členmi je 17 štátov, sa zaoberá koordináciou frekvencií pre pevnú a pozemnú pohyblivú službu.

Telekomunikačný úrad SR je od januára 2003 plnohodnotným členom Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG). IRG má 11 pracovných skupín, ktoré riešia aplikáciu jednotlivých postupov v rôznych oblastiach regulácie telekomunikačného trhu v rámci EÚ, ako napr. určenie významného vplyvu, regulácia prepojovacích poplatkov a pod. TÚ SR je taktiež členom Európskej skupiny regulátorov (ERG) so štatútom pozorovateľa. Táto skupina vznikla rozhodnutím Európskej komisie, ako jej poradný orgán v oblasti implementácie nového regulačného rámca do praxe.

V Bratislave 19. septembra 2003.