TÚ SR povolil prvý vysielač pre miestny multiplex DVB-T

20.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti TV SEN, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie vysielača DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač v meste Senica na K 21 bude súčasťou miestneho multiplexu Senica. TV SEN, s.r.o. je prvým žiadateľom, ktorému TÚ SR pridelil frekvenciu pre miestny multiplex a následne aj povolenie na prevádzkovanie vysielača. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 17.12.2010. Povolenie je platné do 31.12.2017.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti TV SEN, s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2“. Základné parametre vysielania: počet nosných 2k, modulácia QPSK, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2, horizontálna polarizácia, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2500 W.
     Podľa podmienok povolenia „digitálna frekvencia je držiteľovi povolenia pridelená za účelom poskytovania miestneho multiplexu v meste Senica a v blízkom okolí. V súvislosti s postupným zavádzaním digitálneho vysielania v Slovenskej republike v rámci druhého multiplexu je držiteľ povolenia povinný strpieť rušenie signálu miestneho multiplexu v obývaných oblastiach mimo záujmovú oblasť pokrytia územia.“
     TÚ SR v súčasnosti eviduje od dvadsiatich spoločností cca osemdesiat žiadostí o koordináciu frekvencie pre miestny multiplex. Časť z nich je už vo fáze pred pridelením frekvencie pre miestny multiplex.
     Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.