TÚ SR povolil tri vysielače pre 1. MUX a dva vysielače pre 2. MUX

28.06.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. päť povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG). Povolené vysielače: Borský Mikuláš – Dubník na K66, Trenčín – Nad Oborou na K69 a Uhrovec – Ostrý vrch na K69 budú súčasťou siete 1. multiplexu. Povolené vysielače: Banská Štiavnica – Sitno na K21 a Námestovo – Magurka na K59 budú súčasťou siete 2. multiplexu. Povolenia nadobudli právoplatnosť 28. júna 2010.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
     Informácie pre televíznych divákov a pre predajcov koncových zariadení poskytne (štátna) informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a komunikačno-produktovú kampaň spoločnosti Towercom, a.s.