TÚ SR predložil návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie TÚ SR predložil návrh plánu prechodu z analógového na digitálne vysielanie

21.12.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) predložil do legislatívneho procesu a zverejnil na internete návrh všeobecne záväzného právneho predpisu: Opatrenie TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu). Účelom predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní. Pripomienkovacie konanie k tomuto materiálu bude prebiehať v čase od 2.1. 2008 do 22.1. 2008.

TÚ SR v záujme vylúčenia nedorozumení a zabezpečenia jeho bezproblémového prijatia návrh, ešte pred jeho predložením do legislatívneho procesu, prerokoval najmä s orgánmi štátnej správy a ďalšími dotknutými subjektmi. Úrad sa snažil v maximálnej možnej miere akceptovať všetky pripomienky, ktoré dostal ešte pred začatím medzirezortného pripomienkovacieho konania, avšak v niektorých prípadoch boli neprijateľné. Napríklad ustanovenia, ktoré boli nad rámec zákona, ale hlavne hraničné termíny uvedenia do prevádzky jednotlivých multiplexov. Navrhovanými termínmi uvedenia jednotlivých multiplexov do prevádzky by sa odsúvalo začatie pravidelného digitálneho (DVB-T) vysielania na Slovensku, čím by sa Slovenská republika vystavila nebezpečenstvu rušenia analógového príjmu TV vysielania prevádzkou zahraničných DVB-T sietí bez poskytnutia možnosti alternatívneho príjmu prostredníctvom nášho DVB-T vysielania. Na predchádzanie rušenia príjmu programovej služby je z toho dôvodu potrebné vytvoriť priestor na čo najskoršie začatie pravidelného DVB-T vysielania, čím bude koncovému užívateľovi zabezpečená možnosť nerušeného TV príjmu.

Zákon o digitálnom vysielaní nadobudol účinnosť 31. mája 2007. TÚ SR pripravil prvý návrh podmienok prechodu už koncom roka 2006 a do technickej komisie Skupiny pre digitálne vysielanie (SKDV) ho predložil začiatkom roka 2007. Aj v rámci komisií SKDV sa úrad snažil čo najtransparentnejšie prerokovať návrh uvedeného predpisu. Dôkazom toho sú, okrem iného, aj oficiálne prezentované stanoviská podieľajúcich sa inštitúcií. V rámci vnútro rezortného pripomienkovania dali písomné pripomienky aj Výskumný ústav spojov (júl 2007), TBDS, a.s., (júl 2007), a spoločné stanovisko štyria generálni riaditelia (TV JOJ, Markíza, STV a TA3 jún 2007). Pripomienky resp. požiadavky sa týkali najmä tvorby a časového harmonogramu spúšťania jednotlivých multiplexov. Snaha uvedených štyroch televízií vyústila v auguste 2007 do vypracovania ich vlastného návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu podmienok prechodu. Úrad tento ich návrh posúdil a z jeho pohľadu akceptovateľné pripomienky prijal a zapracoval ich do návrhu.

Účelom uvedeného všeobecne záväzného právneho predpisu je legislatívne zabezpečiť plynulý prechod na digitálne televízne vysielanie (ako aj rozhlasové digitálne vysielanie) v Slovenskej republike v lehotách určených v zákone o digitálnom vysielaní, t. zn. začatie prevádzky digitálneho vysielania najneskôr do 31.12. 2011, ukončenie analógového vysielania najneskôr do 31.12. 2012 a začatie prevádzky verejnoprávneho digitálneho vysielania od 31.12. 2012. Digitálne vysielanie bude poskytovať priestor na sprístupnenie množstva ďalších elektronických komunikačných služieb, ako je napríklad prístup na internet, elektronické bankovníctvo, elektronický programový sprievodca atď.

V Bratislave 21. decembra 2007.