TÚ SR predĺžil 6179 prevádzkových povolení pre mobilných operátorov

12.08.2011, Tlačová správa

     Vecne príslušný odbor Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení 6179 povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení pre mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) o 10 rokov. Tieto povolenia nadväzujú na povolenia na používanie frekvencií, ktorých platnosť TÚ SR predĺžil už 9.8.2011. Bez týchto povolení by nebolo možné prevádzkovať mobilné siete. Počet povolení neodráža počet povolených rádiových zariadení, ktorých je podstatne viac.
     Z celkového počtu je 2261 povolení na prevádzku rádiových zariadení v pásmach 450 MHz, 900 MHz a 1800 MHz a 3918 povolení pre mikrovlnové spoje. Operátori pri podaní žiadosti o predĺženie týchto povolení uhradili správne poplatky v celkovej výške 40,16 tis. eur, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového úradu. Rozhodnutia boli obom operátorom doručené 11.8.2011. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, operátori majú možnosť do 15 dní podať opravný prostriedok - rozklad.