TÚ SR predĺžil povolenia pre mobilných operátorov

09.08.2011, Tlačová správa

     Vecne príslušný odbor Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení povolení pre mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) a o výške jednorazovej úhrady za predĺženie vymedzenia frekvencií. Rozhodnutia boli obom operátorom doručené 9.8.2011 a predstavitelia oboch operátorov boli informovaní o doručení rozhodnutí. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, operátori majú možnosť podať opravný prostriedok - rozklad. Rozhodnutia sú vykonateľné a prípadné podanie rozkladu nebude znamenať ukončenie poskytovania služieb operátormi.
     TÚ SR na základe žiadostí operátorov rozhodnutím predĺžil povolenia o 10 rokov. Pri výpočte výšky jednorazovej úhrady za predĺženie povolení TÚ SR vychádzal z údajov operátorov. TÚ SR uskutočnil ocenenie frekvenčného spektra. Pri výpočte hodnoty frekvenčného spektra v rozsahu 1 MHz použil spriemerované údaje oboch operátorov. TÚ SR pre stanovenie výšky úhrady použil ukazovateľ ARPU – priemerné výnosy na jedného zákazníka. Pri výpočte vychádzal z predpokladaného vývoja ARPU a predpokladaného vývoja počtu zákazníkov na trhu s elektronickými komunikáciami do roku 2021, následne stanovil jednotkovú cenu za 1 MHz z pridelených frekvenčných pásiem a na záver stanovil úhradu na základe požadovanej šírky frekvenčného pásma.
     TÚ SR v procese rozhodovania postupoval podľa regulačného rámca Európskej únie nezávisle a nebral do úvahy akékoľvek vyjadrenia ani „rady“, ktoré boli publikované v médiách. Zamestnanci TÚ SR rozhodovali podľa zákona o štátnej službe politicky neutrálne a nestranne.
     Správne konanie vo veci predĺženia povolení pre mobilných operátorov začalo podaním žiadostí od mobilných operátorov. Operátori doručili TÚ SR žiadosť o predĺženie povolenia v druhej polovici, resp. na konci júna 2011. Vo veci rozhodol vecne príslušný odbor TÚ SR, t.j. odbor správy frekvenčného spektra, ktorý riadi riaditeľ odboru. Od predloženia žiadosti po vydanie rozhodnutia o predĺžení povolenia môže podľa zákona prebehnúť niekoľko týždňov až mesiacov. Zákon o správnom konaní predpisuje pred vydaním rozhodnutia urobiť množstvo procesných úkonov, ktoré nie je možné obísť, lebo rozhodnutie by bolo nezákonné. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR preto urobil prieskum medzi národnými regulačnými agentúrami pre oblasť elektronických komunikácií v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení.