TÚ SR preveril 26 podnetov na prenositeľnosť čísla u mobilných operátorov

08.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe 26-tich podnetov, ktoré dostal od septembra do decembra 2009, preveril u mobilných operátorov dodržiavanie zákona v súvislosti so zabezpečením prenositeľnosti telefónneho čísla. Podnety od užívateľov služieb smerovali k podozreniu na možné porušenie zákona zo strany mobilných operátorov. TÚ SR na základe výsledkov preverovania dospel k záveru, že mobilní operátori sa nedopustili žiadneho správneho deliktu.
     TÚ SR dostal od septembra, keď nadobudli účinnosť nové podmienky na prenesenie telefónneho čísla, do decembra 26 podnetov na preverenie zákonnosti konania mobilných operátorov v súvislosti s prenesením čísla. Predkladatelia podnetov poukazovali na nedodržanie päťdňovej lehoty na prenesenie čísla. Z 26-tich prípadov v ôsmich prípadoch oneskorenie prenesenia čísla spôsobili chyby v žiadosti o prenesenie čísla, ktoré spôsobili žiadatelia o prenesenie čísla, t.j. užívatelia služieb. V troch prípadoch bol dôvodom kredit pri predplatených službách. V ostatných prípadoch nedodržanie termínu spôsobila chyba vlastného systému. Následne museli byť niektoré procesy dokončené manuálne.
     Od septembra 2009 sa výrazne zlepšili podmienky na prenesenie telefónneho čísla. Podľa záväzného predpisu TÚ SR sa výrazne skrátil čas na prenesenie čísla v pevných aj mobilných sieťach z 25 na max. 5 pracovných dní, čo je priemer krajín EÚ. Zároveň sa zaviedla „hláska“ pri volaní na prenesené číslo v mobilných sieťach. Hlásku je možné deaktivovať.