TÚ SR pridelí lukratívne frekvencie operátorom, ktorí ponúknu najvyššiu sumu

15.10.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR, v jednom celoštátnom periodiku (SME) a na internete  šesť výziev na predkladanie ponúk do výberových konaní. Úspešní uchádzači vo výberových konaniach získajú frekvencie, ktoré im umožnia budovať siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní digitálnej televízie, internetu a hlasu pre koncových užívateľov, ďalej pri poskytovaní tzv. „poslednej míle“ pre alternatívnych operátorov a pod. TÚ SR v týchto výberových konaniach určil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov, pričom stanovil očakávanú minimálnu ponuku.

Záujemcovia o frekvencie musia doručiť úradu žiadosť a ponuku najneskôr do 15.11. 2007 do 13:30 hodiny. V každom z výberových konaní získa frekvencie na dobu 10 rokov vždy len jeden účastník výberového konania, ktorý ponúkne najvyššiu jednorazovú ponuku. TÚ SR pristúpil k určeniu tohto jediného hodnotiaceho kritéria po dôkladnom vyhodnotení doterajších skúseností. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami a cena sa často uvádza ako najtransparentnejšie kritérium, preto si úrad v praxi overí tento spôsob realizácie výberových konaní a následne zváži jeho ďalšie využívanie.

Tri výzvy sa týkajú pridelení frekvencií v pásme 41,5 - 43,5 GHz na poskytovanie sietí určených na poskytovanie multimediálnych služieb (MWS) napr. Triple Play v lokalitách Bratislava, Trenčín a Trnava. TÚ SR stanovil očakávanú minimálnu ponuku pre lokalitu Bratislava 500 tis. Sk a pre ostatné dve lokality po 200 tis. Sk. Ďalšie dve výzvy sa týkajú pridelení frekvencií na poskytovanie bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 26 GHz v Slovenskej republike. V jednom prípade ide o pridelenie bloku frekvencií o „štandardnej“ šírke 56 MHz a v druhom prípade o pridelenie dvojnásobnej šírky 112 MHz. TÚ SR stanovil očakávanú minimálnu ponuku v prípade záujmu o štandardnú šírku na 1,5 mil. Sk a pre dvojnásobnú šírku na 3 mil. Sk. Siete FWA umožňujú poskytovanie dátových a hlasových služieb a poskytovanie „poslednej míle“ pre alternatívnych operátorov. Posledná sa týka pridelenia frekvencií v pásme 28/29 GHz, ktoré slúžia operátorom na vybudovanie celoslovenskej chrbtovej siete. TÚ SR stanovil očakávanú minimálnu ponuku na 1,5 mil. Sk. Úhrady za frekvencie sú príjmom štátneho rozpočtu.


V Bratislave 15. októbra 2007