TÚ SR pridelil frekvencie pre železničnú mobilnú sieť

20.06.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pridelil Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) frekvencie vo frekvenčnom pásme GSM-R 900 MHz, ktoré sú určené na poskytovanie neverejnej celoplošnej mobilnej siete a neverejných služieb pre účely železničnej dopravy (GSM-Railways alebo "železničná GSM sieť"). Rozhodnutie o pridelení frekvencií ešte nie je právoplatné.

TÚ SR frekvencie pridelil na dobu 10 rokov. Na Slovensku takto pribudne ďalšia mobilná sieť, ale ŽSR nemôžu prostredníctvom nej poskytovať služby pre verejnosť, ani predať frekvencie telekomunikačnému operátorovi. Mobilné siete GSM-R sú medzinárodne určené len pre vnútorné potreby železničnej dopravy.

TÚ SR už v polovici decembra 2007 vydal ŽSR osobitné povolenie, ktoré im umožňovalo skúšobne prevádzkovať sieť GSM-R. Povolenie platilo 1.1. 2008 - 31.3. 2008. Účelom uvedenej siete bolo riadenie železničnej dopravy a prevádzky vlakov v úsekoch Bratislava - Hlavná stanica, Bratislava - Vinohrady, Bernolákovo a Senec. ŽSR koncom apríla 2008 požiadali o pridelenie frekvencií v pásme GSM-R (876-880 MHz/921-925 MHz) pre neverejnú celoplošnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť pre komunikačné systémy železničnej dopravy. Keďže žiadateľ splnil všetky zákonné podmienky, tak úrad potrebné povolenie vydal.

Časť krajín ešte nepridelilo tieto frekvencie, len získava potrebné skúsenosti, v iných už budujú siete, v ďalších prebieha pilotná prevádzka a len niektoré ich už aj plnohodnotne využívajú.

V Bratislave 20. júna 2008.