TÚ SR priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk

10.05.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) priniesol za rok 2006 do štátneho rozpočtu 562,5 mil. Sk, čo je o 247,3 mil. Sk viac oproti plánovanému príjmu. Najvyšší podiel na príjmoch úradu až 509 mil. Sk tvorili príjmy súvisiace so správou frekvenčného spektra. V uvedenej sume je započítaná aj jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií pre 3. mobilného operátora vo výške 150 mil. Sk. Výdavky úradu predstavovali 114 mil. Sk, z toho 103 mil. Sk tvorili bežné výdavky (mzdy, poistné, energie, cestovné výdavky, údržba a pod.).

Vývoj skutočných príjmov a výdavkov TÚ SR

grafs

 

2003

2004

2005

2006

príjmy (mil. Sk)

330,2

334

394

562,5

výdavky (mil. Sk)

100,2

103,8

102,2

114


Výročné správy TÚ SR


V Bratislave 10. mája 2007.