TÚ SR pripravil návrh všeobecného povolenia pre účastnícke stanice FWA

13.09.2001, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR vypracoval návrh všeobecného povolenia na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačých prístupových sietí (ďalej FWA).

Podľa návrhu všeobecného povolenia bude povolenie oprávňovať fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať rádiové zariadenia účastníckych staníc pevných prístupových sietí, pracujúce vo frekvenčných pásmach

Frekvencie vysielacie prijímacie duplexný odstup
3 410 - 3 500 MHz 3 510 - 3 600 MHz 100 MHz
10 150 - 10 300 MHz 10 500 - 10 650 MHz 350 MHz
25 557 - 26 061 MHz 24 549 - 25 053 MHz 1008 MHz

ktorých parametre sú v súlade so štandardmi EN 301 021, EN 301 080, EN 301 124, EN 301 253 EN 301 213 - 1, EN 301 213 - 2, EN 301 213 - 3, EN 300 385, ich technická spôsobilosť je osvedčená v súlade so zákonom o telekomunikáciach a použité antény sú v súlade so štandardmi EN 302 085 a EN 301 215 - 1 a 2, bez akejkoľvek ďalšej evidencie alebo individuálneho povolenia.

Povolenie bude platiť pre rádiové zariadenia účastníckych staníc pevných prístupových sietí, ktoré pracujú v niektorom z uvedených pásiem frekvencií ako podriadené stanice centrálnej stanice, ktorá stanovuje pracovnú frekvenciu a šírku pásma zabranú vysielaním.

Pripomienky k navrhovanému zneniu je možné zaslať na adresu Telekomunikačného úradu SR do 30 dní od zverejnenia vo vestníku Spravodajca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Držitelia licencií FWA budú až do nadobudnutia účinnosti všeobecného povolenia prevádzkovať rádiové zariadenia účastníckych staníc pevných prístupových sietí na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach.

Návrh všeobecného povolenia spolu s ďalšími návrhmi všeobecných povolení nájdete na stránke TÚ SR.

V Bratislave 13. septembra 2001.