TÚ SR pripravuje reguláciu poplatku za prepojenie volania do mobilných sietí

06.05.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznámil spoločnostiam Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia, že s nimi začína správne konanie vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a uložení povinností. TÚ SR im v správnom konaní plánuje uložiť povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Operátorom Orange a T - Mobile k pôvodným povinnostiam pribudne aj regulácia cien za ukončenie volania v sieti a operátor Telefónica O2 by mal mať rovnaké povinnosti, ako jeho konkurenti.
     TÚ SR na základe analýzy veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach dospel k záveru, že na trhu nie je súťaž a spoločnosti Orange Slovensko, T–Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia sú významné podniky na tomto trhu. TÚ SR plánuje uložiť všetkým trom operátorom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti, t.j. reguláciu cien. Ďalej plánuje ponechať operátorom Orange a T-Mobile povinnosti: nediskriminácie prístupu, transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí. Tieto povinnosti plánuje uložiť aj operátorovi Telefónica O2.
     TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť stav súťaže podľa kritérií stanovených v zákone. Pred začatím správneho konania o uložení povinností prebehli tzv. národné a nadnárodné konzultácie a na záver sa k výsledkom a k navrhovaným povinnostiam vyjadrila aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie a následne rozhodnutiami operátorom uloží povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.