TÚ SR privítal správu o schválení zákona o elektronických komunikáciách

04.12.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) privítal správu o tom, že Národná rada (NR) SR schválila návrh zákona o elektronických komunikáciách. Schválený zákon by mal okrem iného jednoznačne určiť a predovšetkým posilniť kompetencie úradu. Schválenie zákona je prvým krokom k posilneniu úradu, ako regulátora trhu. Druhým krokom by malo byť schválenie rozpočtu TÚ SR na takej úrovni, aby bol schopný všetky svoje kompetencie uplatniť. Jedine silný regulátor môže vytvoriť podmienky, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju hospodárskej súťaže, čo by malo priniesť kvalitnejšie služby a zníženie cien pre spotrebiteľov. TÚ SR sa schválenému zneniu zákona bližšie vyjadrí neskôr.

TÚ SR sa podieľal na tvorbe zákona a využil aj všetky možnosti na pripomienkovanie jeho navrhovaného znenia, pričom najväčšiu pozornosť venoval paragrafom súvisiacim so vzájomným prepojením verejných telekomunikačných sietí, reguláciou cien, výberovými konaniami a úhradami, ktoré bude podľa zákona vyberať. TÚ SR sa chcel vyhnúť dnešnej situácii a tak jeho zámerom bolo dosiahnutie jednoznačného znenia jednotlivých paragrafov v pripravovanom zákone. Úrad sa svojimi pripomienkami ďalej snažil dosiahnuť to, aby mal nielen potrebné kompetencie, ale aj aby ich aj mohol skutočne naplno využiť.

Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa v členských krajinách EÚ uplatňuje od 25. júla 2003. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

V Bratislave 4. decembra 2003.