TÚ SR rozhodol o cenách za prepojenie v pevnej sieti

08.11.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodnutím zo 7.11.2011 uložil spoločnostiam: 1. Slovak Telekom, a.s., 2. Orange Slovensko, a.s., 3. ANTIK Telecom s.r.o., 4. GTS Slovakia, a.s., 5. Slovanet, a.s., 6. SWAN, a.s., 7. TRNAVATEL, spol. s r.o., 8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 9. Železnice Slovenskej republiky, Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z. povinnosť účtovať odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, maximálnu cenu za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni vo výške 0,0050 € za minútu a cez jeden tranzit vo výške 0,0072 € za minútu v ich verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Operátori majú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok – rozklad.
     Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie TÚ SR, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za službu ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom mieste pripojenia v sieti významného podniku. Následne na rozhodnutie nadväzovali rozhodnutia o určení vyššie uvedených operátorov ako významné podniky na trhu ukončovania volania a bola im, okrem iných povinností, uložená povinnosť regulácie cien a spoločnosti ST aj povinnosť nákladovej orientácie. Spoločnosť ST predložila v súlade s metódou kalkulácie cien listom výpočet ceny za službu ukončovania volania realizovaný na základe modelu. Spolu s výpočtom predložila aj vstupy do modelu. Všetky vstupné údaje vychádzali zo stavu ku dňu 31.12.2009. TÚ SR na základe metódy kalkulácie cien uskutočnil v spolupráci s poverenou odborne spôsobilou a nezávislou osobou overenie a posúdenie predložených vstupných údajov tak z účtovníctva, ako aj odvodených vstupných údajov a uskutočnil kontrolný výpočet. TÚ SR tiež posúdil spôsob výpočtu WACC. Odborne spôsobilá a nezávislá osoba, na základe posúdenia výsledných hodnôt predložených spoločnosťou ST, uviedla vo svojej Analýze vstupných údajov a predpokladov modelu FL LRAIC ST 2011 vypracovanej pre potreby TÚ SR, že do vstupov a predpokladov modelu FL LRAIC SR2 boli vložené hodnoty, ktoré nemôžu spĺňať predpoklad efektívneho operátora. Z uvedeného dôvodu TÚ SR vykonal úpravu vstupov a predpokladov predložených spoločnosťou ST takým spôsobom, aby tieto vstupy a predpoklady po vykonaných úpravách zodpovedali efektívnemu spôsobu ukončovania volania.