TÚ SR rozhodol o ďalších operátoroch s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu

22.01.2003, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR Ing. Milan Luknár rozhodnutím zamietol rozklady a potvrdil rozhodnutia TÚ SR zo septembra 2002 o tom, že spoločnosti Orange Slovensko, a.s., EuroTel Bratislava, a.s. a Slovenské telekomunikácie, a.s. majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu.

Výška podielu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete je 55,45 %. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9.1. 2003.

Výška podielu spoločnosti EuroTel, Bratislava, a.s. na trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete je 44,55 %. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9.1. 2003.

Výška podielu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na trhu verejnej telekomunikačnej služby prenájmu telekomunikačných okruhov je 92,6 %. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15.1. 2003.

30. októbra 2002 úrad informoval o tom, že 21. októbra 2002 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, že spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. má významný vplyv na telekomunikačnom trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete je 49,7 %. Tlačovú správu nájdete tu.

Podiel konkrétneho poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby na relevantnom trhu úrad určil ako podiel výnosov z verejnej telekomunikačnej služby jednotlivého prevádzkovateľa na celkovom súčte výnosov z verejnej telekomunikačnej služby všetkých prevádzkovateľov.

Podľa § 22 ods. 4 zákona 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že prevádzkovateľ telekomunikačnej činnosti má významný vplyv na telekomunikačnom trhu, ak jeho podiel na relevantnom trhu je najmenej 25 %. Úrad môže rozhodnúť, že významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je aj nižší percentuálny podiel, ak ide o prevádzkovateľa telekomunikačnej činnosti, ktorý svojimi prevádzkovými skúsenosťami, finančnou schopnosťou, technickými možnosťami ako aj objemom výnosov z vykonávania telekomunikačných činností významne ovplyvňuje telekomunikačný trh.

V Bratislave 22. januára 2003.