TÚ SR rozhodol o podmienkach zmlúv potrebných pre poskytovanie VoIP

05.08.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol o podmienkach zmlúv o prístupe ISP DialUp Access a Voice Plus, ktoré sú potrebné na legálne poskytovanie dátovej služby hlas prostredníctvom siete internet (VoIP). TÚ SR ďalej zmenil a doplnil práva a povinnosti vyplývajúce z licencie spoločnosti Nextra s.r.o., ktorá bude povinná ukončiť poskytovanie VoIP na číselných kódoch 019xy do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu vo veci preskúmania podmienok zmluvy o prístupe. TÚ SR nedávno rozhodnutím uložil spoločnostiam, ktoré v rozpore s podmienkami licencie poskytovali VoIP na číselných kódoch 019xy, aby prestali poskytovať službu prostredníctvom týchto kódov. Po nadobudnutí právoplatnosti uvedených rozhodnutí budú vytvorené všetky podmienky pre zákonné poskytovanie služby VoIP.

Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. Účastníci konania môžu podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda TÚ SR.

V mesiacoch február, marec a apríl roku 2004 boli na úrad doručené návrhy spoločností GlobalTel s.r.o., Nextra s.r.o. a eTel Slovensko s.r.o., aby úrad v súlade so zákonom vstúpil do rokovania o uzatváraní zmlúv o prístupe „ISP DialUp Access“ a „Voice Plus“ medzi uvedenými spoločnosťami a spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. Uvedene spoločnosti ďalej navrhli, aby úrad preskúmal podmienky navrhovaných zmlúv a žiadali, aby v prípade nedostatkov úrad uložil opatrenie. Spoločnosť ST, a.s. svojim listom z polovice marca informovala úrad o akceptovaní niektorých pripomienok dotknutých poskytovateľov a ich zapracovaní do návrhu „Zmluvy o poskytovaní Voice Plus“.

Na základe návrhov a pripomienok uvedených spoločností úrad vstúpil do rokovaní o uzatváraní predmetných zmlúv a začal posudzovať navrhované zmluvné podmienky ako aj pripomienky a výhrady dotknutých podnikov z hľadiska možného obmedzovania súťaže na relevantnom trhu, poškodzovania iného podniku alebo užívateľa. Spoločnosť ST, a.s začiatkom mája zaslala svoje stanovisko k zaslaným návrhom. Úrad po dôkladnom preštudovaní všetkých stanovísk a návrhov zmlúv zistil nedostatky v niektorých častiach návrhov zmlúv „Zmluva o ISP DialUp Access“ a „Zmluva o poskytovaní Voice Plus“, ktoré boli účastníkmi konania predložené úradu a o ktorých účastníci konania viedli neúspešne rokovania a teda sú naplnené zákonné predpoklady pre uloženie opatrenia podľa § 75 ods. 2 zákona. TÚ SR následne začal z vlastného podnetu správne konanie. Úrad posúdil všetky podklady, podnety a pripomienky účastníkov konania ako aj predložené obchodné podmienky ISP DialUp Access a Voice Plus a vydal rozhodnutie vo veci.

V Bratislave 5. augusta 2004.