TÚ SR rozhodol o výške kompenzácie straty z poskytovania univerzálnej služby

13.10.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodol o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo veci úhrady čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby za roky 2005 a 2006. Úrad overil a skontroloval podklady na výpočet čistých nákladov, ktoré mu predložila ST, následne vypočítal čisté náklady a rozhodol o výške kompenzácie straty pre ST. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má možnosť podať rozklad („odvolať sa“) voči rozhodnutiu. TÚ SR právoplatné rozhodnutie zverejní.
     Spoločnosť ST, ako podnik poskytujúci univerzálnu službu, predložila TÚ SR žiadosť o úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní univerzálnej služby. Podľa ST výnosy z tejto služby sú nižšie ako náklady preukázateľne potrebné na jej poskytovanie. TÚ SR posúdil, či ST zabezpečuje povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a či jej poskytovanie je pre ST neprimeraným zaťažením. Úrad overoval a kontroloval podklady na výpočet čistých nákladov, ktoré mu predložila ST, prostredníctvom odborne spôsobilej a nezávislej osoby - renomovanej poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Výsledkom overovania bolo, že úrad časť nákladov upravil a niektoré služby nezahrnul medzi služby, ktorým prináleží úhrada čistých nákladov z osobitného účtu podľa príslušnej vyhlášky. Konkrétne výsledky overenia podkladov obsahuje rozhodnutie, ktoré úrad zverejní po nadobudnutí jeho právoplatnosti. TÚ SR následne vypočítal čisté náklady, pričom zohľadnil výhody na trhu, ktorú ST získala poskytovaním povinností univerzálnej služby a rozhodol o výške kompenzácie straty. Úrad sa pri svojom rozhodovaní opieral o závery nezávislého odborného poradcu s ktorým sa plne stotožnil, pričom prihliadal aj na niektoré námietky a vyjadrenia ST, ktoré spoločnosť uplatnila v rámci správneho konania. Vypočítané čisté náklady obsahuje rozhodnutie, ktoré úrad zverejní po nadobudnutí jeho právoplatnosti.
     TÚ SR zriadi a bude spravovať osobitný účet univerzálnej služby na úhradu čistých nákladov. Do osobitného účtu povinne prispejú operátori, ktorých podiel ročného obratu na vnútroštátnom trhu verejnej siete, verejnej služby alebo verejnej siete a verejnej služby sa rovná alebo je vyšší ako 0,2 percenta. Do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie. Výšku úhrady na osobitný účet určí úrad pre každého operátora samostatne. Výška sa odvodí z podielu ročného vnútroštátneho obratu z poskytovania verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb v príslušnom finančnom roku; do obratu sa nezapočítavajú výnosy z poskytovania služby retransmisie.

Univerzálna služba je minimálny súbor („telekomunikačných“) služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu. O univerzálnej službe konkrétne hovoria ustanovenia § 50 – 54 zákona o elektronických komunikáciách - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1359.