TÚ SR rozhodol o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%

30.07.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.7.2013 znižuje tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori o 67%. Všetkým trom mobilným operátorom uložil povinnosť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia (od 1.8.2013) účtovať maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,01226 € za minútu pri všetkých volaniach zostavených v inej národnej alebo zahraničnej mobilnej prípadne fixnej sieti. Operátori majú zákonnú možnosť podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu TÚ SR. Podľa zákona rozklad proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
     TÚ SR reguluje maximálnu výšku prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach od roku 2009, čím vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb. Regulácia prepojovacích poplatkov a povinnosť prenositeľnosti čísla sú účinné nástroje pre podporu rozvoja konkurencie a znižovanie cien pre užívateľov telefónnej služby. Zníženie prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach zníži náklady aj zahraničným operátorom a operátorom, ktorí poskytujú telefónnu službu prostredníctvom fixnej siete.
     TÚ SR stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku využitím vzostupného nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure, ďalej len „BU LRIC pure“). Uplatnenie modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku.
     Náklady i cena za službu ukončenia volania sú v modeli počítané na zaťaženie v hlavnej prevádzkovej hodine s prihliadnutím na technické rezervy, pretože na uvedené zaťaženie je nutné dimenzovať sieť efektívneho podniku a nesúvisí s cenovou a marketingovou politikou podniku. „Prírastok (increment) prevádzkového zaťaženia“, t.j. veličina, ktorá je základom pre výpočet nákladov na službu ukončenia volania sa viaže k hlavnej prevádzkovej hodine. Model vypočítal náklady efektívneho podniku na elektronické komunikačné služby so zahrnutím ukončenej prevádzky v mobilných sieťach a náklady bez zahrnutia ukončenej prevádzky v mobilných sieťach. Rozdiel, resp. prírastok (increment) v nákladoch bol následne vydelený objemom ukončenej prevádzky. Kalkulácia prírastku založená na prírastkových nákladoch identifikuje ako jediné relevantné náklady tie, ktoré závisia od objemu dodatočnej prevádzky. Takto vypočítaná cena za službu ukončenia volania nezahŕňa náklady, ktoré nezávisia od objemu prevádzky, t.j. fixné a spoločné náklady. Z uvedeného dôvodu je efektívnou cenou (transparentnou a nediskriminačnou) za služby ukončenia volania.

Rozhodnutie je zverejnené na /data/files/34481.pdf