TÚ SR rozhodol vo veci cien UPC

26.07.2001, Tlačová správa
Dňa 24. júla 2001 vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodnutie, ktorým ukladá spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava pokutu vo výške 25 048 156,- Sk (slovami dvadsaťpäť miliónov štyridsaťosem tisíc jednostopäťdesiatšesť slovenských korún) za porušenie cenovej disciplíny podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o cenách. Uvedená pokuta je rozdiel medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi. Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. je povinná pokutu uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal 24. júla 2001 rozhodnutie, že UPC Slovensko, s.r.o., Lamačská cesta 3, Bratislava je povinná dať do súladu cenník svojich služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi s cenovým regulačným rozhodnutím TÚ SR č. 5/2001 Z.z. zo dňa 8. januára 2001, uverejneným 10. januára 2001, do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, s účinnosťou odo dňa uverejnenia uvedeného cenového regulačného rozhodnutia.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vykonal v dňoch 20. februára až 7. júna 2001 cenovú kontrolu v spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. za obdobie 1. augusta 2000 až 28. februára 2001 a zistil, že kontrolovaná spoločnosť nedodržala maximálne možné zvýšenie cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi určené v cenovom opatrení Ministerstva financií SR a v rozhodnutí TÚ SR. Pri zmene cien k 1. augustu 2000 mohla kontrolovaná spoločnosť zvýšiť ceny maximálne o 8,7 % a pri zmene cien k 1. februáru 2001 mohla zvýšiť ceny maximálne o 6,7 %.

V Bratislave 26. júla 2001.