TÚ SR rozhodol, že Slovenské telekomunikácie, a.s. majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu verejnej telefónnej služby

30.10.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR vydal rozhodnutie, že spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Výška podielu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete je 49,7 %.

Podiel poskytovateľa verejnej telekomunikačnej služby na relevantnom trhu úrad určil ako podiel výnosov z verejnej telekomunikačnej služby jednotlivého prevádzkovateľa na celkovom súčte výnosov z verejnej telekomunikačnej služby všetkých prevádzkovateľov. Výnosmi z verejnej telefónnej služby jednotlivého prevádzkovateľa sú:

a) pri poskytovateľoch verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej pevnej telekomunikačnej siete výnosy z verejnej telefónnej služby v pevnej sieti podľa Ročného výkazu o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov za rok 2001 (FET(MDPT)1-01),

b) pri poskytovateľoch verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete výnosy z verejnej telefónnej služby v mobilnej sieti podľa Ročného výkazu o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov za rok 2001 (FET(MDPT)1-01).

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. októbra 2002.

Podľa § 22 ods. 4 zákona 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ak sa nepreukáže niečo iné, predpokladá sa, že prevádzkovateľ telekomunikačnej činnosti má významný vplyv na telekomunikačnom trhu, ak jeho podiel na relevantnom trhu je najmenej 25 %. Úrad môže rozhodnúť, že významným vplyvom na telekomunikačnom trhu je aj nižší percentuálny podiel, ak ide o prevádzkovateľa telekomunikačnej činnosti, ktorý svojimi prevádzkovými skúsenosťami, finančnou schopnosťou, technickými možnosťami ako aj objemom výnosov z vykonávania telekomunikačných činností významne ovplyvňuje telekomunikačný trh.

V zmysle zákona o telekomunikáciách je prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu povinný na základe zmluvy umožniť inému prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi služby pripojenie do jeho verejnej telekomunikačnej siete, ďalej je povinný umožniť vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí za podmienok stanovených v zákone. Ak je to potrebné vo verejnom záujme na ochranu užívateľov verejnej telekomunikačnej služby alebo na ochranu telekomunikačného trhu, tak jeho ceny za verejné telekomunikačné služby podliehajú regulácii cien.

V Bratislave 30. októbra 2002.