TÚ SR sa dovolal voči rozhodnutiu súdu a podnikne ďalšie kroky

21.10.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes doručil Okresnému súdu Bratislava I (súd) svoje odvolanie voči uzneseniu o predbežnom opatrení. TÚ SR namieta vecnú nepríslušnosť súdu, nezákonnosť vydania predbežného opatrenia, to že navrhovateľ nie je účastníkom výberového konania, spĺňa podmienku, ktorú napáda ako aj ďalšie pochybenia súdu. Príslušný súd má podľa zákona 30 dní na to, aby rozhodol o odvolaní sa. TÚ SR sa ďalej obráti s podnetom na ministra spravodlivosti, aby podal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni okresného súdu a zvažuje možnosť podania trestného oznámenia vo veci možného zneužitia právomoci verejného činiteľa. Predbežné opatrenie súdu a odvolanie sa TÚ SR sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Press/Uznesenie/index.html

„Úrad bude veľmi pozorne sledovať, či príslušný súd rozhodne v zákonom stanovenom termíne“, povedal Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. „Uznesenie súdu by podľa názoru úradu malo byť bezodkladne zrušené“ doplnil predseda TÚ SR. „Na zdržiavanie alebo zrušenie výberového konania neexistuje v tejto chvíli žiaden zákonný dôvod“, uzavrel Máčaj. Ponuky je podľa podmienok výberového konania potrebné doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod.

TÚ SR v odvolaní namieta, že podľa zákona je vecne príslušný Najvyšší súd SR, na nezákonnosť takéhoto rozhodnutia poukazujú aj viaceré judikáty slovenských súdov vrátane Najvyššieho súdu SR. Ďalej Občiansky súdny poriadok neumožňuje vydať predbežné opatrenie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy pred začatím konania. Tieto dôvody sú natoľko vážne, že bez ďalšieho smerujú k zrušeniu napadnutého uznesenia súdu. Ďalej navrhovateľ - spol. TELECOM CORP. ani v čase podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ani do času podania tohto odvolania, nepodal žiadosť a ponuku do výberového konania, t.j. uvedená spoločnosť nemala a nemá žiadny právny vzťah s TÚ SR, ktorý by súd mohol dočasne upraviť. Uvedená spoločnosť teda nemala tzv. aktívnu legitimáciu na podanie takéhoto návrhu. Akceptáciou existencie takéhoto právneho stavu by potom automaticky existoval právny vzťah medzi TÚ SR a každou fyzickou a právnickou osobou, ktorá by prehlásila, že má záujem zúčastniť sa výberového konania. Tvrdenie o vzniku škody je neopodstatnené, lebo každý potencionálny účastník výberového konania si musí byť vedomý, že úspešným účastníkom môže byť len jeden zo žiadateľov a každý uchádzač musí dobrovoľne vyvinúť úsilie i vynaložiť určité finančné prostriedky, ako náklady súvisiace s prípravou žiadosti a ponuky. Spoločnosť nepreukázala bezprostredne hroziacu ujmu ako jednu z podmienok na vydanie predbežného opatrenia. Spoločnosť úmyselne nesprávne interpretuje podmienky výzvy. Od roku 2001 sa spoločnosť podieľala na budovaní sietí iných prevádzkovateľov a vybudovala aj vlastnú sieť televíznych vysielačov a podmienku, „aby žiadateľ vybudoval a/alebo prevádzkuje alebo prevádzkoval sieť na prenos televíznych signálov aspoň v jednom štáte,“ spĺňa. Svedčia o tom príslušné povolenia, ktoré vydal TÚ SR. Napadnuté uznesenie súdu je nedôvodné aj z toho dôvodu, že rozhodnutie o víťazovi ako aj postup úradu pred vydaním rozhodnutia môže účastník výberového konania napadnúť žalobou na Najvyššom súde SR. Nie je teda pravdou tvrdenie, že nevydaním predbežného opatrenia by došlo k stavu, ktorý by sa nedal zvrátiť, ako tvrdí TELECOM CORP.

Súd vydal na základe návrhu spol. TELECOM CORP. predbežné opatrenie, ktorým uložil TÚ SR zdržať sa všetkých úkonov súvisiacich s výberovým konaním na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Následkom zdržiavania výberového konania by mohlo byť najmä, že Slovenská republika nebude môcť pravdepodobne splniť svoje medzinárodné záväzky, t.j. ukončiť analógové terestriálne televízne vysielanie do konca roku 2012. Štát v dôsledku konania súdu nebude môcť televíznym divákom zabezpečiť účinnú ochranu pred možným rušením ich televízneho príjmu od zahraničných vysielačov. Omeškanie procesu digitalizácie navyše blokuje použitie frekvencií, ktoré by sa mali uvoľniť pre rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach, ako aj služieb mobilnej televízie.

Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii.