TÚ SR sa nevyjadruje k zmenám cien káblovej televízie

01.12.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje, že sa žiadnym spôsobom nevyjadruje k pripravovaným zmenám cien verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania v káblových distribučných systémoch (služby káblovej televízie). V prípade navrhovaných cien regulovaných telekomunikačných služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) navrhované ceny zamieta len ak sú v rozpore s rozhodnutím o regulácii cien alebo v rozpore so zákonom.

V zmysle rozhodnutia č. 315/2002 Z.z o regulácii cien služieb káblovej televízie http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ceny/315-kds.pdf PDF dokumentmôže byť zvýšenie ceny základnej programovej ponuky a ceny rozšírenej programovej ponuky maximálne do úrovne indexu spotrebiteľských cien (miera inflácie) vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy cien. Poskytovatelia služieb nemajú povinnosť predkladať zamýšľané zvýšenie cien úradu na schválenie. TÚ SR v rámci rokovaní o možnostiach úpravy cien so spoločnosťou UPC Slovensko, s.r.o. uviedol, že pokiaľ spoločnosť zvýši ceny v súlade s rozhodnutím o regulácii cien, úrad nebude mať námietky.

TÚ SR 31. októbra 2003 dostal od ST návrh cien regulovaných telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete za obdobie 1.1. – 30.6. 2004. Úrad v zmysle rozhodnutia č. 223/2000 Z.z. PDF dokumentv znení rozhodnutia 287/2002 Z.z. o regulácii cien nezamieta navrhované ceny z dôvodu, že navrhované ceny regulovaných telekomunikačných služieb spĺňajú podmienky v celkovom kritériu, ako aj čiastkové podmienky stanovené v rozhodnutí.

Slovenské telekomunikácie, a.s. sú povinné predložiť návrh regulovaných cien minimálne dva mesiace pred koncom obdobia regulácie cien, pričom obdobiami regulácie sú šesťmesačné obdobia začínajúce 1. januárom a 1. júlom kalendárneho roka. V prípade, že výpočty obsahujú matematické chyby, alebo ak navrhované ceny a podmienky poskytovania služieb sú v rozpore s mechanizmom uvedeným v rozhodnutí alebo v rozpore so zákonom o cenách, úrad do 30 dní vydá rozhodnutie, ktorým takto navrhované ceny zamietne. Zároveň vyzve poskytovateľa, aby predložil nové výpočty.

Úrad rozhodnutím o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete reguluje ceny metódou cenového koša. Cieľom takejto regulácie je, aby regulované ceny postupne, v horizonte piatich rokov, dosiahli takú výšku, ktorá odráža úroveň nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb (tzv. rebalancing). Podstatou metódy je, že zvyšovanie cien sa neposudzuje jednotlivo za každú službu, ale posudzuje sa ako zvýšenie ceny celého koša služieb. Zvýšenie cien koša služieb platných pre nasledujúce obdobie regulácie nesmie presiahnuť percentuálnu zmenu indexu spotrebiteľských cien (index inflácie) medzi jednotlivými obdobiami regulácie, zvýšenú o hodnotu faktora cenovej regulácie (hodnota faktora je 3 %).

V Bratislave 1. decembra 2003.