TÚ SR sa obsadzovaním voľných miest pripravuje na nové úlohy

29.10.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa už dnes dôsledne pripravuje na nové úlohy, ktoré bude plniť podľa zákona o elektronických komunikáciách. Veľmi dôležité na zabezpečenie plnenia terajších i budúcich regulačných úloh je obsadenie voľných pracovných miest. Úrad preto výberovými konaniami postupne obsadzuje voľné pracovné miesta. TÚ SR vidí okrem potreby zvýšiť kompetencie regulátora aj potrebu zmeny spôsobu a výšky jeho financovania.

TÚ SR v poslednom období výberovými konaniami obsadil 11 voľných pracovných miest. "Úspešnosť obsadzovania voľných pracovných miest závisí aj od ponúkaných platových podmienok, ktoré sú limitované zákonom o štátnej službe a rozpočtom úradu," upozornil Ing. Juraj Michňa, podpredseda Telekomunikačného úradu SR. "Stáva sa nám, že víťaz výberového konania z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia miesto napokon neprijme a výberové konanie musíme opakovať," doplnil Michňa. Po nedávnych výberových konaniach víťaz výberového konania na vedúceho oddelenia v odbore ekonomickej regulácie miesto neprijal z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. V prípade ďalších piatich voľných miest sa buď žiaden záujemca neprihlásil, alebo sa napriek prihláseniu nezúčastnil na výberovom konaní.

Zákon o elektronických komunikáciách by mal úradu zabezpečiť potrebné kompetencie. Na to, aby tieto kompetencie mohol skutočne využiť sú potrebné financie na osobné ohodnotenia a prípadné ďalšie príplatky aspoň pre vybraných zamestnancov úradu," vysvetlil podpredseda TÚ SR. "Pokiaľ sa financovanie úradu nezlepší, problémy s obsadzovaní pracovných miest kvalitnými odborníkmi bude pretrvávať," uzavrel Michňa. Pretrvávajúcim problémom je, že úrad je ešte stále financovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

TÚ SR pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest musí postupovať v súlade so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podľa uvedeného zákona sa voľné štátnozamestnanecké miesta obsadzujú na základe výberového konania prostredníctvom Úradu pre štátnu službu (ÚPŠS). Oznámenia o voľných štátnozamestnaneckých miestach vychádzajú vo vestníku ÚPŠS a TÚ SR ich zverejňuje aj na svojich internetových stránkach. Aktuálny oznam o volných miestach nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Praca/index.html

V Bratislave 29. októbra 2003.