TÚ SR sa stal plnohodnotným členom Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií

13.01.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR je od januára 2003 plnohodnotným členom Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG). Pre TÚ SR je to významné medzinárodné uznanie, ktorého sa dočkal spolu s ďalšími deviatimi regulátormi z krajín, ktoré plánujú vstúpiť do Európskej únie v roku 2004.

Pre TÚ SR to neznamená, že sa zapojí do medzinárodnej spolupráce až teraz. TÚ SR patrí na medzinárodných rokovaniach medzi aktívnych členov. Napr. zástupca úradu je od septembra 2001 predsedom pracovnej skupiny Viedenskej dohody, ktorej členmi je 17 štátov a ktorá sa zaoberá koordináciou frekvencií pre pevnú a pozemnú pohyblivú službu. Ďalší zástupca úradu je členom pracovnej skupiny (CPG), ktorej úlohou je príprava svetovej rádiokomunikačnej konferencie. Konferencia sa bude konať v Ženeve (jún 2003). Úrad má zastúpenie vo väčšine pracovných skupín Európskeho komunikačného výboru (ECC). Okrem týchto aktivít TÚ SR inicioval bilaterálne a multilaterálne rokovania so zahraničnými regulátormi. Výstupom týchto rokovaní boli medzinárodné dohody.

V novembri 2002 sa uskutočnilo spoločné rokovanie Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG) a regulačných úradov kandidátskych krajín EÚ. Na tomto zasadnutí bol TÚ SR spolu s ostatnými regulačnými úradmi prijatý za člena IRG so štatútom pozorovateľa.

Plnohodnotnými členmi sa zatiaľ nestali regulačné úrady z Bulharska, Rumunska a Turecka. Základnými podmienkami pre vstup do IRG je nezávislosť regulátora, aplikovanie európskej legislatívy a liberalizovaný telekomunikačný trh.

V Bratislave 13. januára 2003.