TÚ SR si obstaráva poradcu na prípravu elektronickej aukcie

30.07.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) si obstaráva medzinárodne skúseného poradcu, ktorý mu poskytne odbornú podporu a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie v pásmach 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Poradca bude poskytovať odbornú podporu a poradenstvo najmä pri stanovovaní vyvolávacej ceny za pridelenie jednotlivých frekvenčných blokov a pri príprave elektronickej aukcie.
     Uchádzač o poskytovanie poradenských služieb musí okrem iného preukázať, že za predchádzajúce tri roky aspoň raz poskytol poradenstvo týkajúce sa oceňovania frekvenčného spektra a aspoň raz poradenstvo v procese udeľovania frekvencií v elektronickej aukcii. Okrem toho musí uchádzač predložiť certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality, pričom môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z Európskych noriem EN ISO 9001:2009 alebo ich ekvivalent. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a rovnako prijme aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Certifikát kvality preukazuje, že uchádzač má kvalitatívne, organizačné a logistické predpoklady na realizáciu zadávanej zákazky.
     Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom je 5.9.2012 do 10,00 h. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 17.9.2012 o 10,00 hodine. Otváranie ponúk sa uskutoční nasledujúci deň. Víťaz – budúci poradca vzíde z elektronickej aukcie, v ktorej sa zúčastnia uchádzači, ktorých ponuka splnila podmienky účasti. Záujemcovia nájdu viac informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Aktualne#EVestnik/Detail/40740