TÚ SR skontroloval uplatňovanie eurotarify mobilnými operátormi

25.09.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou u všetkých troch mobilných operátorov zistil, že pri účtovaní odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov operátori splnili podmienky a hovory účtujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o roamingu. Pri plnení povinnosti, aby operátor bez zbytočného odkladu a bezplatne poskytol zákazníkovi pri prepnutí do siete zahraničného operátora základné informácie o cenách za roaming Telefónica O2 si splnila všetky povinnosti. TÚ SR vidí pri plnení tejto povinnosti u ostatných dvoch operátorov priestor na zlepšenie rýchlejším poskytovaním informácií zákazníkom.

TÚ SR vykonal v auguste 2008 kontrolu u všetkých troch mobilných operátorov zameranú na uplatňovanie maloobchodných poplatkov v rámci eurotarify, ktoré môže poskytovateľ účtovať svojim zákazníkom za poskytnutie regulovaného roamingového volania. Počas kontroly uskutočnil volania zo všetkých domácich sietí mobilných operátov do vybraných sietí zahraničných roamingových partnerov v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku a taktiež volania z niektorých „navštívených“ sietí do všetkých domácich sietí mobilných operátorov. Pri účtovaní odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov nebolo zistené porušenie nariadenia a hovory boli účtované v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia pre časové obdobie v ktorom bola kontrola vykonaná. Pri účtovaní odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov bola uplatňovaná minútová tarifikácia všetkými operátormi. TÚ SR je jednoznačne za to, aby bola pri roamingu uplatňovaná sekundová tarifikácia, lebo užívateľ tak zaplatí len za čas ktorý skutočne pretelefonuje. Operátori však dostávajú podklady od zahraničných partnerov na báze minútovej tarifikácie, ktorá nie je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o roamingu.

TÚ SR ďalej vykonal kontrolu dodržiavania povinnosti posielať základnú personalizovanú cenovú informáciu o poplatkoch za roaming. Túto povinnosť si v plnom rozsahu splnila len Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.. T-Mobile Slovensko, a.s. a Orange Slovensko, a.s. majú pri plnení tejto povinnosti ešte rezervy. Základné personalizované cenové informácie boli poskytnuté bezplatne. Operátori dostali od TÚ SR výsledky kontroly a majú možnosť vyjadriť sa k nim.

Povinnosť posielať základnú personalizovanú cenovú informáciu o poplatkoch za roaming vychádza z článku 6 ods. 1. nariadenia, podľa ktorého každý domáci operátor poskytne zákazníkovi automaticky prostredníctvom služby textových správ, bez zbytočného odkladu a bezplatne, pri jeho vstupe na územie iného členského štátu než je členský štát s jeho domácou sieťou, základnú personalizovanú cenovú informáciu o poplatkoch za roaming (vrátane DPH), ktoré sa uplatnia pri uskutočňovaní a prijímaní volaní týmto zákazníkom v navštívenom členskom štáte. Táto základná personalizovaná cenová informácia zahŕňa maximálne poplatky, ktoré by zákazník zaplatil v jeho tarifnom režime za uskutočnenie volaní v rámci navštívenej krajiny a z navštívenej krajiny do členského štátu, kde sa nachádza jeho domáca sieť, ako aj za prijaté volania. Zahŕňa aj bezplatné číslo na získanie bezplatných informácií.