TÚ SR udelil licenciu spoločnosti UPC Slovensko

21.02.2003, Tlačová správa
20. februára 2003 si spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. prevzala na Telekomunikačnom úrade SR rozhodnutie o udelení licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete. Spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. sa vzdala možnosti podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu a tak rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Držiteľ licencie je oprávnený v súlade s podmienkami tejto licencie na území Bratislavy zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť - káblový distribučný systém určený pre obojsmerné šírenie signálov za účelom poskytovania verejnej telekomunikačnej služby prístupu k sieti internet a verejnej dátovej telekomunikačnej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete internet.

Táto licencia nemá právo exluzivity. Úrad udelí podobnú licenciu aj ďalším právnickým osobám, ktoré podajú žiadosť a splnia podmienky ustanovené v zákone o telekomunikáciách.

Úrad preskúmal žiadosť o udelenie licencie, ktorú koncom decembra 2002 podala spoločnosť UPC Slovensko, a zistil, že žiadateľ splnil všetky zákonné podmienky pre udelenie licencie podľa § 15 a § 16 zákona o telekomunikáciách.

V Bratislave 21. februára 2003.