TÚ SR udelil novinárom a občianskym združeniam čestné uznania za spoluprácu

20.12.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne poďakoval a počas stretnutia na úrade odovzdal čestné uznania občianskym, profesijným, záujmovým združeniam a novinárom za spoluprácu v rokoch 2000 – 2005. TÚ SR počas tohto obdobia spolupracoval s mnohými združeniami rôzneho zamerania a novinármi, ktorí priaznivo ovplyvnili jeho prácu.

TÚ SR ďakuje občianskym združeniam za ich činnosť a udeľuje

Čestné uznanie:
 • Slovenskému zväzu rádioamatérov za dlhodobú spoluprácu s úradom a popularizovanie amatérskej služby,
 • Občianskemu združeniu Internet pre všetkých za dlhodobú spoluprácu a informovanie verejnosti o možnostiach pripojenia na internet.
Vďaka za spoluprácu samozrejme patrí aj ďalším združeniam napr. Partnerstvám pre prosperitu, Slovenskému CB rádioklubu, Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Združeniu miest a obcí, Združeniu občianskej sebaobrany a ďalším.

TÚ SR sa chce ďalej poďakovať novinárom za ich prácu, bez ktorej by sa verejnosť nedozvedela o novinkách i aktuálnych problémoch v oblasti elektronických komunikácií, preto za obdobie rokov 2000 - 2005 udeľuje

Čestné uznanie za spoluprácu:
 • Gabriele Jarošovej, Trend (za spoluprácu počas pôsobenia v TA SR),
 • Jurajovi Danielisovi, Hospodárske noviny,
 • Martinovi Kováčikovi, Pravda
 • Milanovi Jelušovi, Rádio Twist (za spoluprácu počas pôsobenia v Slovenskom rozhlase),
 • Štefanovi Dvorskému, TV Markíza.
Čestné uznanie za dlhodobú spoluprácu:
 • Danielovi Cvečekovi, Hospodárske noviny,
 • Ivovi Trávničkovi, SITA,
 • Jozefovi Andackému, Trend,
 • Ladislavovi Procházkovi, ČTK Bratislava,
 • Mariánovi Jánošíkovi, Slovenský rozhlas.
Úrad ďakuje za spoluprácu aj ďalším novinárom a dnes už bývalým novinárom napr. Gabriele Fedorkovej, Ivane Šimlovičovej, Ivanovi Kahanecovi, Jánovi Rusnákovi, Lukášovi Pardubskému, Marekovi Zgalinovičovi, Markovi Andressovi, Petre Pauerovej, Petrovi Polakovičovi, Romanovi Kudláčovi, Romanovi Záhorecovi, Stanovi Cintavému, Tomášovi Reptovi, Tomášovi Šarluškovi, Viktorovi Czehmesterovi, Zuzane Tichej a mnohým ďalším.

TÚ SR v roku 1999 pristúpil k zmenám vo svojej informačnej politike, resp. začal komplexne riešiť otázky externej komunikácie. TÚ SR v treťom štvrťroku 1999 kompletne prepracoval svoje internetové stránky, tak aby obsahovali potrebné informácie pre laickú i odbornú verejnosť. Prijatím nového zákona v polovici roku 2000 a koncom roku 2003 ich opäť úplne prepracoval a rozšíril.

Spolupráca úradu s občianskymi, profesijnými, záujmovými združeniami začína už krátko po jeho zriadení v roku 1993. Po posilnení kompetencií v rokoch 2000 a 2004 úrad zvýšil spoluprácu so združeniami najmä pri prípravách podmienok všeobecných povolení a opatrení úradu. TÚ SR pri prípravách podmienok navrhuje združeniam spoluprácu a žiada ich, aby zasielali svoje pripomienky k návrhom úradu. Konečné znenia a pripomienky v mnohých prípadoch s nimi prerokováva, napriek tomu, že zákony takýto postup nevyžadujú a zároveň vysvetľuje, ktoré návrhy a pripomienky nie je možné akceptovať napr. z dôvodu ich rozporu so zákonom, normami a medzinárodnými dohodami. Úrad touto spoluprácou zapája občanov do prípravy podmienok a zároveň znižuje možnosť vzniknutia nedorozumení.

Funkcia tlačového hovorcu TÚ SR, ktorého úlohou je predovšetkým sprostredkovať médiám a verejnosti informácie o udalostiach, dianí, myšlienkach a stanoviskách úradu, oficiálne vznikla 1. júla 2000. Už od novembra 1999 však vykonával túto prácu neskorší tlačový hovorca (do dnešného dňa bez personálnej zmeny) na základe poverenia od vedenia úradu. Poverený hovorca vykonával túto prácu podľa potrieb úradu, pričom primárne vykonával prácu podľa dovtedajšieho pracovného zaradenia. 1. júla 2000 vznikol na základe novej organizačnej štruktúry odbor medzinárodných vzťahov. Úlohou tohto odboru bolo v prvom rade zabezpečovať medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov. Na tento odbor bol organizačne začlenený aj tlačový hovorca úradu. V roku 2002 vznikol odbor vonkajších vzťahov, ktorý nahradil odbor medzinárodných vzťahov a zároveň začal plniť aj nové úlohy. Od roku 2004 je tlačový hovorca zároveň aj šéfredaktorom Vestníka TÚ SR, v ktorom úrad publikuje svoje rozhodnutia, opatrenia, návrhy a znenia všeobecných povolení, atď.

V Bratislave 20. decembra 2005.