TÚ SR udelil povolenia pre FWA 3,5 GHz

04.08.2005, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, udelil spoločnostiam Amtel Slovensko, s.r.o., GlobalTel, a.s., Telenor Networks, a.s. a WiMax telecom Slovakia, s.r.o. individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz. Spoločnosti Amtel Slovensko a GlobalTel sa vzdali možnosti podať opravný prostriedok, čím povolenia uvedených spoločností nadobudli právoplatnosť.

TÚ SR udelením povolení vytvára lepšie podmienky najmä pre ďalší rozvoj vysokorýchlostného internetu a verejnej telefónnej služby. Držitelia povolení budú môcť poskytovať služby nezávisle od siete spoločnosti Slovak Telecom a zároveň budú môcť poskytnúť ďalším operátorom napr. „poslednú míľu“. „Posledná míľa“ je spojenie medzi koncovým užívateľom a ústredňou operátora. Tento spôsob riešenia by mohol byť do určitej miery alternatívou voči účastníckemu vedeniu spoločnosti Slovak Telecom.

Dňa 26.7. 2005 si úspešní účastníci výberového konania na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete vyberali frekvenčné bloky, ktoré úrad následne zapísal do individuálneho povolenia. Ako prvý si vyberal frekvenčný blok účastník výberového konania, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Druhý si vyberal zo zostávajúcich frekvenčných blokov atď. Dňa 1.8. 2005 sa budúci držitelia povolení vyjadrili k podkladom rozhodnutia a 3.8. 2005 TÚ SR rozhodnutím udelil individuálne povolenia.

TÚ SR v zmysle zákona 8.3. 2005 zverejnil vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. V stanovenom termíne 19.5. 2005 do 13,30 hod. doručili na TÚ SR ponuky 14 - ti záujemcovia. Predseda úradu v zmysle zákona vymenoval výberovú komisiu, ktorá určila poradie v zmysle hodnotiacich kritérií stanovených vo výzve. Poradie, ktoré určila komisia je v zmysle zákona pre úrad záväzné. TÚ SR v zmysle zákona oznámil neúspešným žiadateľom výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov.

Podmienky výberového konania boli v zmysle zákona o elektronických komunikáciách stanovené tak, aby sa vo verejnom záujme vytvorili podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií v Slovenskej republike, aby bola dosiahnutá efektívna hospodárska súťaž a zároveň boli podporené záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb.

FAQ a súvisiace tlačové správy - http://www.teleoff.gov.sk/sk/FAQ/fwa.html

V Bratislave 4. augusta 2005.