TÚ SR ukončil analýzy relevantných trhov

10.07.2006, Tlačová správa
V závere júna 2006 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzy všetkých relevantných trhov s výnimkou veľkoobchodného národného trhu medzinárodného roamingu, kde je analýza pozastavená až do ukončenia príprav regulácie zo strany Európskej komisie. TÚ SR ukončil prvé analýzy už pred dvoma rokmi a postupne ukončoval ďalšie. Rýchlosť vykonávania analýz nezáležala len od TÚ SR, ale aj od schopnosti telekomunikačných podnikov včas, úplne a kvalitne predkladať požadované údaje. TÚ SR ďakuje všetkým podnikom, ktoré včas a úplne predkladali požadované údaje a dúfa, že vďaka doteraz získaným skúsenostiam bude vzájomná komunikácia v budúcnosti ešte lepšia.

Okrem počtu zamestnancov úradu podieľajúcich sa na analýzach vplýva na rýchlosť ich spracovania aj schopnosť podnikov predkladať včas a v požadovanej forme požadované údaje. TÚ SR sa počas predchádzajúceho obdobia stretával s rôznym prístupom oslovených podnikov. Od promptného predkladania požadovaných údajov, cez žiadosti o predĺženie stanovených lehôt až po potrebu osobných konzultácií v rámci ktorých úrad vysvetľoval základné pojmy a definície. Vyskytli sa aj prípady, keď dcérska spoločnosť zahraničného podniku robila len preklady do materského jazyka a zasielala požiadavky úradu do materskej spoločnosti. Získavanie údajov sa takto predlžovalo.

TÚ SR sa v prvom rade sústredil na liberalizáciu telefónnej služby v pevnej sieti, preto najskôr právoplatne uložil povinnosti pre významný podnik na najdôležitejších dvoch maloobchodných a troch veľkoobchodných trhoch, ktoré súvisia s poskytovaním verejnej telefónnej služby. V jednom prípade za neplnenie povinností uložil významnému podniku pokutu a nápravné opatrenie. TÚ SR okrem toho právoplatne uložil povinnosti aj významným podnikom na veľkoobchodnom trhu, ktorý súvisí s mobilnou telefónnou službou. Medzi najvýznamnejšie povinnosti na maloobchodných trhoch patria zákaz upredňostňovania určitej skupiny zákazníkov, zákaz viazania služieb a povinnosť umožniť výber iného podniku pre jednotlivé volania. Medzi najvýznamnejšie povinnosti na veľkoobchodných trhoch patria povinnosť nákladovej orientácie cien za prepojenie, povinnosť zverejniť referenčné ponuky za prepojenie a prístup k účastníckemu vedeniu. Na ďalších štyroch maloobchodných trhoch rozhodnutia o uložení povinností ešte nie sú právoplatné. Na právoplatnosť ukladaných povinností pre významný podnik má vplyv fakt, že dotknutý podnik využíva zákonnú možnosť a podáva voči rozhodnutiam TÚ SR opravný prostriedok – rozklad, čím sa plnenie povinností odďaľuje.

K 27.6. 2006 TÚ SR ukončil a zverejnil poslednú analýzu relevantného trhu. Analýzu trhu veľkoobchodného národného trhu medzinárodného roamingu pozastavil až do ukončenia príprav regulácie tohto trhu zo strany Európskej komisie. Z výsledkov analýz vyplynulo, že na všetkých siedmich maloobchodných trhoch nie je efektívna súťaž, pričom na trhoch pôsobí významný podnik – Slovak Telekom. Z desiatich ukončených analýz veľkoobchodných trhov na deviatich nie je efektívna súťaž, pričom na ôsmich trhoch pôsobí významný podnik – Slovak Telekom a na jednom Orange a T-Mobile. Na jednom z veľkoobchodných trhov nebolo možné súťaž posúdiť, lebo v sledovanom období a ani v súčasnom období nebol a nie je dopyt po predmetných službách.

TÚ SR vykonáva analýzy relevantných trhov podľa kritérií stanovených zákonom. Potrebné údaje získava najmä dotazníkmi, ktoré zasiela podnikom. K výsledkom analýzy sa počas národných konzultácií vyjadrujú dotknuté subjekty zo Slovenska. Úrad následne vyjadrenia spracuje a zašle Európskej komisii (EK), ktorá ich zverejňuje na svojej internetovej stránke. Na záver medzinárodných konzultácií sa k výsledkom analýzy vyjadruje EK. TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK vedie správne konanie o určení významného podniku a uložení povinností, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.

Dotknutý podnik má počas správneho konania možnosť vyjadrovať sa k podkladom konania, navrhovať ich doplnenie, nazerať do spisu... TÚ SR sa musí s vyjadreniami dotknutého podniku dôkladne vysporiadať. Dotknutý podnik má zákonné právo podať voči rozhodnutiu TÚ SR opravný prostriedok – rozklad. V prípade, že TÚ SR na svojom rozhodnutí trvá, tak o rozklade rozhoduje predseda TÚ SR, ako správny orgán druhého stupňa. Voči právoplatnému rozhodnutiu je možné podať žalobu na Najvyššom súde SR. Doteraz nebola voči žiadnemu z týchto rozhodnutí podaná žaloba na Najvyšší súd SR.V Bratislave 10. júla 2006.